BZNR Forum Index
Author Message

<  Druga pitanja ZOP  ~  Osnovna obuka zaposlenih

Cljovanovic
Posted: Sun Jul 01, 2012 15:07 Reply with quote
Joined: 06 Mar 2011 Posts: 12 Location: Arandjelovac
Molim Vas da li bi neko mogao da mi kaže da li je obavezno prijaviti vreme i mesto održavanja Osnovne obuke i provere znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara nadležnom organu MUP-a,tj Sektoru za vanredne situacije.
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Jul 05, 2012 13:08 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Da, treba da im pošaljete obaveštenje.
View user's profile Send private message
Cljovanovic
Posted: Thu Jul 05, 2012 14:01 Reply with quote
Joined: 06 Mar 2011 Posts: 12 Location: Arandjelovac
Ja sam juce poslao obavestenje Sektoru za vanredne situacije , a obuka je zakazana subotu ,Sad jedino ne znam da li postoji neki rok pre koga bi trebalo obavestiti nadlezne.
View user's profile Send private message
galamic
Posted: Thu Jul 05, 2012 15:49 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)

Osnovna obuka zaposlenih

Èlan 53

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Osnovnu obuku i praktiènu proveru znanja zaposlenih obavljaju pravna lica iz èlana 56. stav 1. ovog zakona i lica koja rade na poslovima zaštite od požara.

Program osnovne obuke donosi poslodavac odnosno rukovodilac državnog organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Izuzetno od stava 3. ovog èlana Ministarstvo odbrane ne pribavlja saglasnost.

Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine.

Obavezno prisustvovanje obuci

Èlan 54

Zaposleni su dužni da prisustvuju obuci i proveri znanja iz oblasti zaštite od požara i da se u radu pridržavaju propisanih uputstava, upozorenja, zabrana, mera zaštite od požara, kao i da u sluèaju požara pristupe gašenju požara.


Pitanje: Kojim podzakonskim aktom je regulisana obaveza subjekata ZOP da prijave vreme osnovnog osposbljavanja zaposlenih i kome?
View user's profile Send private message Send e-mail
Cljovanovic
Posted: Thu Jul 05, 2012 19:12 Reply with quote
Joined: 06 Mar 2011 Posts: 12 Location: Arandjelovac
U jednom od clanova Programa obuke poslodavca kod koga treba izvrsiti osnovnu obuku zaposlenih,a za koji postoji saglasnost MUP-a pise da je lice koje sprovodi obuku duzno da vreme i mesto odrzavanja obuke prijavi nadleznom sektoru MUP-a. Ja sam po tome i postupio. Koliko znam znam ne postoji podzakonski Akt kojim je ovo regulisano kao obaveza, pa me interesuje da li ovo jos neko radi.
View user's profile Send private message
galamic
Posted: Thu Jul 05, 2012 23:41 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Obuka zaposlenih radnika i provera znanja

(èl.53. i 54. Zakona o zaštiti od požara, sl.glasnik RS, br.111/2009 i Pravilnika o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara, sl.glasnik SRS, br.40/90). Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad. Osnovna obuka i praktièna provera znanja zaposlenih obavljaju pravna lica iz èlana 56. Zakona o zaštiti od požara i lica koja rade na poslovima zaštite od požara. Provera znanja vrši se jednom u tri godine. Zaposleni su dužni da prisustvuju obuci i proveri znanja iz oblasti zaštite od požara i da se u radu pridržavaju propisanih uputstava, upozorenja, zabrana, mera zaštite od požara, kao i da u sluèaju požara pristupe gašenju požara.

Napomena: Odredba o obavezi prijavljivanja obuke je sadržana u jednom od Pravilniku iz 1990. godine... Napišite šta æe vam u svom aktu napisati MUP, Uprava za preventivnu zastitu od pozara, kada dobijete odgovor na vaš akt, koji ste im dostvaili. Sadašnjiim vazeèim propisima navedena obaveza nije predviðena.
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum