BZNR forum
Autor Poruka

<  Obuke  ~  Radnici preko omladinske i studentske zadruge zadruge

sonja 011
Poslao: Pon Maj 27, 2013 09:54 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 23 Maj 2012 Poruke: 5
Kada se angazuju radnici preko omladinske zadruge, obavezna je njihova obuka i popunjavanje obrazca6. Moje pitanja su:

1. da li mu zadruga ili firma kod koje radi obezbedjuje LZS
2. Ako je rad na visini /orezivanje drveca/ ko ga osposobljava za taj rad na visini
3. Ko snosi troskove za obavezan lekarski pregled
4. Sta u slucaju povrede.ko popunjava obrazce i obavestava inspekciju

Svaka pomoc mi je dobrodosla, nemam iskustva sa omladinskim i studentskim zadrugama. Da li se ta pitanja resavaju ugovorom sa zadrugom ili ne.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Slobodanka.Radojevic
Poslao: Pon Maj 27, 2013 11:01 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 07 Apr 2008 Poruke: 1123
Sonja,

Ova pitanja je svakako najbolje rešiti ugovorom sa zadrugom. Ako već niste, uobičajeno je, ali ne i obavezno da SLZ, obuke i lekarske preglede obezbeđuje poslodavac koji angažuje zaposlene, a izveštaj o povredi popunjava i prijavljuje zadruga.

Bilo bi dobro da se i druge kolege, koje imaju iskustva u angažovanju zaposlenih preko zadruge, uključe i podele svoja iskustva.

Pozdrav.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
galamic
Poslao: Pon Maj 27, 2013 22:01 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 17 Avg 2008 Poruke: 1572 Lokacija: Beograd
Poštovani,
u ovoj stvarfi potrebno je poći od definisanih nadležnosti učesnika: posrednik - zadruga, ''poslodavac'' - koji angažuje lica preko zadruge, angažovani radnik - ''zaposleni''.

Zaštitu zdravlja i bezbednost na radu obezbeđuje ''poslodavac''...

Prava iz radnog odnosa, pa time i zaštitu zdravlja i bezbednost na radu imaju svi zaposleni i sva druga lica...

Bezbednost i zdravlje na radu obezbeđuje poslodavac.

Pitanje za razmišljanje je kakav status ima ''lice'' koje posao dobije preko posredovanja zadruge, kod poslodavca i ko osigurava to lice u vreme rada.

Prijavu o povredi na radu, izveštaj o povređivanju sa obaveznom dokumentacijom i sve što je vezano za konkretrnu ''povredu na radu'', ispunjava ''poslodavac'', koji angažuje lice preko zadruge i kod koga se obavlja rad, jer se povreda dešava kod poslodavca u vršenju njegove delatnosti a ne zadruge...

Konkretna pojava se več dešava kod dela poslodavaca pri čemu kod dela učesnika u postupku (...Inspekcije rada..) ima nejasnih detalja kod dela poslodavaca i zadruge oko nadležnosti i popunjavanja prijave i drugih radnji oko povrede na radu.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
Slobodanka.Radojevic
Poslao: Uto Maj 28, 2013 09:49 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 07 Apr 2008 Poruke: 1123
galamic ::
Prijavu o povredi na radu, izveštaj o povređivanju sa obaveznom dokumentacijom i sve što je vezano za konkretrnu ''povredu na radu'', ispunjava ''poslodavac'', koji angažuje lice preko zadruge i kod koga se obavlja rad, jer se povreda dešava kod poslodavca u vršenju njegove delatnosti a ne zadruge...


Poštovani kolega,

Ne slažem se sa Vama. Zaposleni ima ugovor o radu sa zadrugom i preko zadruge ostvaruje prava na naknadu zarade i penzijsko i invalidsko osiguranje, a ne preko poslodavca kod koga obavlja delatnost. U skladu sa tim bi zadruga trebala da izda izveštaj o povredi na radu, a ne poslodavac kod kojeg radi...

Ovo svakako jeste tema u kojoj ima puno nedefinisanih stvari i o kojoj treba dobro razmisliti. Najbitnije je zaposlenom ne uskratiti prava koja mu pripadaju.

Pozdrav.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
ZJZ
Poslao: Uto Maj 28, 2013 13:51 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 23 Mar 2011 Poruke: 97
Tema je zaista SPECIFIČNA.
Nigde nije do kraja definisano šta je čija nadležnost, kada su u pitanju "zadrugari" (odnosnno ja nemam informaciju da je to negde definisano). To je Ugovor između Zadruge-Zadrugara-Poslodavca, i nisu svi slučajevi isti. Obično se prvo potpisuje ugovor između zadruge i zadrugara (o pristupanju zadruzi) a potom se potpisuje ugovor između zadruge i poslodavca (za obavljanje jednog ili više poslova) i na kraju ugovor između zadrugara i poslodavca (ponekad se potpisuje trojni ugovor između svih učesnika, koji je po meni najprihvatljiviji).
Tim ugovorima (ili ugovorom) potrebno je da se definiše oblast BIZNR i da se kroz njih precizira šta je čija obaveza. Male su šanse da će se zadruga prihvatiti obaveze izdavanja Izveštaja o povredi na radu (podstimo se da neko, a to je poslodavac, treba da ima procenu rizika za konkretne poslove, takođe on zna koje je poslove zadrugar obavljao u trenutku povrede, on mu je dao konkretne zdatke, i njegova su sretstva-oprema za rad). Tačno je da zadruga reguliše prava iz zdravstvenog i penzionog osiguranja za konkretnog zadrugara, ali s'druge strane poslodavc (što se definiše ugovorom između zadruge i poslodavca) uplaćuje sva potrebna sredstva za ostvarivanje tih prava.
Znači zadruga u svemu dođe samo kao posrednik (po meni to je slično kao u slučaju zasnivanju radnog odnosa preko Nacionalne služba za zapošljavanje, sa razlikom što te nakon zapošljavanja NSZ "skida" sa evidencije). Confused
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
galamic
Poslao: Uto Maj 28, 2013 18:39 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 17 Avg 2008 Poruke: 1572 Lokacija: Beograd
Poštovane koleginice i kolege,
svaka stručna informacija o navedenoj oblasti i konkretnom pitanju, naravno utemeljena na odredbama važećih propisa bi dobro došla.

Za početak može se pogledati jedan od modela i saveta po pitanju rada preko omladinskih zadruga..., koji nije propis ali daje smernice kufa ići...

Sajt: UPRAVUSI! ONLINE

Pozdrav i uživajte!
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
Role80
Poslao: Pet Mar 31, 2017 14:23 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 01 Nov 2016 Poruke: 7
Poštovane kolege,

Da li imamo konačno rešenje oko neophodne dokumentacije zaposlenih u omladinskim zadrugama? Ko je njihov poslodavac, ko izdaje Izvestaje o povredi na radu i sl...?

U skladu sa ovim, dostavljam sledece:

OMLADINSKA ZADRUGA KAO POSLODAVAC ZA LICA KOJA OBAVLJAJU PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
član 11
Omladinske zadruge se u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju smatraju poslodavcem za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga a imaju navršenih 26 godina, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju
"U skladu sa članom 197. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon) poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:
1) nezaposlenim licem;
2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme - do punog radnog vremena;
3) korisnikom starosne penzije.
Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se u pisanom obliku.
U članu 198. Zakona propisano je da poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama.

Poslodavac, u smislu člana 5. stav 2. Zakona, jeste domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica.
Imajući u vidu navedeno, poslodavac je domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice kod koga je član omladinske ili studentske zadruge angažovan po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Odredbom člana 11. tačka 10) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), propisano je da se omladinske zadruge u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga a imaju navršenih 26 godina, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju.

Prema članu 132. stav 1. tačka 1) podtač. (2) i (5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, poslodavac je podnosilac prijave podataka za matičnu evidenciju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno prijave na osiguranje i odjave osiguranja (obrazac M), kao i prijave o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade.

Prema odredbi člana 16. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.), osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavce je ugovorena naknada po tom osnovu. Odredbom člana 51. stav 1. navedenog zakona, propisano je da je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu za zaposlene, izabrana, imenovana i postavljena lica i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove poslodavac, a prema stavu 2. ovog člana poslodavac je dužan da doprinose iz stava 1. ovog člana obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja. Takođe, saglasno odredbi člana 64. navedenog zakona, obveznici doprinosa ne mogu biti oslobođeni obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa."

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-438/2015-02 od 27.5.2015. godine)

Ukoliko neko ima slicnih iskustava i bliza mu je ova tematika, zamolio bih za komentare.

Pozdrav.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
galamic
Poslao: Sub Apr 01, 2017 08:10 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 17 Avg 2008 Poruke: 1572 Lokacija: Beograd
KAKO SE ZAKLJUČUJE UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA PREKO OMLADINSKIH I STUDENTSKIH ZADRUGA?

U članu 125. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 70/2001 i 73/2001) propisano je da poslodavac može, za obavljanje privremenih i povremenih poslova iz člana 124. ovog zakona, da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge.

Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova poslodavac zaključuje neposredno sa članom omladinske ili studentske zadruge. Po našem mišljenju nema smetnji da kao treći potpisnik tog ugovora bude omladinska, odnosno studentska zadruga.

Prema članu 159. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, poslodavcu koji sa zaposlenim nije zaključio ugovor o radu ili drugi ugovor u smislu ovog zakona (što znači i ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova), inspektor rada može da izrekne zabranu obavljanja delatnosti do otklanjanja nepravilnosti. To znači da je poslodavac odgovoran ako sa članom omladinske ili studentske zadruge nije zaključio ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova. U ovom slučaju inspektor rada može da poslodavcu izrekne zabranu obavljanja delatnosti do otklanjanja nepravilnosti.

Ukoliko bi se prihvatilo da se ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključuje sa omladinskom ili studentskom zadrugom, postavlja se pitanje primene člana 159. Zakona o radu i odgovornosti poslodavca u ovom slučaju.

(Mišljenje Ministarstva za rad i zapošljavanje Republike Srbije, broj: 011-00-223/2001-02 od 26.1.2002
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
galamic
Poslao: Sub Apr 01, 2017 08:16 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 17 Avg 2008 Poruke: 1572 Lokacija: Beograd
U nastavku je još informacija o aktuelnoj temi:

Nešto o pravima i obavezama ugovarača >>....( -generlni ugovor ) opiuje sve detalje sporazuma

-Odredbom člana 198. Zakona o radu data je mogućnost poslodacu da može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina...(pogledaj pojedinacni ugovor )
-Poslodavac može radno da angažuje zadrugara omladinske, odnosno studentske zadruge, pod uslovom da ima uput od zadruge za rad kod poslodavca ili se zaključuje ugovor između zadruge i poslodavca kojim se utvrđuju obaveze, prava i uslovi rada člana zadruge.
-Poslodavac i zadruga samostalno se opredeljulju da li će pre upućivanja omladinca na rad kod poslodavca zakljuljiti ugovor ili će zadruga samo dati uput. Bez obzira koji je akt osnov za radno angažovanje, isti mora da sadrži osnovne elemente ugovora, obaveze i prava poslodavca i zadrugara i uslove rada koje je poslodavac dužan da obezbedi zadrugaru za vreme radnog angažovanja.

Važno obaveštenje - za poslodavce...obavezna evidencija za obrazac PPP PD od 01.01.2014 god..>>>
Obaveze Poslodavca, gde zadrugar radi;
-da zaključi pojedinacni ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom,
-da evidentira radni učinak radnika na ( obrascu uputa ) ili grupnom obracunskom listu
i da uplati ugovorenu cenu rada zadruzi,koja je isplatilac zarade,
-da rukovodi procesom rada i vrši neposredni nadzor nad radnicima u svom radnom okruženju,
-da obezbedi opremu i sredstva za rad i mere zaštite na radu u skladu sa zakonom,
-da poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa,
- da poštuje minimalne osnovice zarade na koje se plaćaju soc.doprinosi.. (pregled min.osnovice zrade),

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), za bezbednost na radu odgovoran je poslodavac u čijem radnom okruženju se radovi izvode, koji je po zakonu obavezan da preduzme sve mere radi obezbeđenja i zaštite života i zdravlja zaposlenih.
U slučaju povrede na radu, povrednu listu popunjava poslodavac-rukovodilac, kod koga se povreda dogodila. (izvestaj o povredi)

Poslodavac zadruzi uplaćuje naknadu za rad u bruto iznosu (po cenovniku zadruge ) i taj iznos predstavlja prihod zadruge i zadrugara. Iz ostvarenog bruto prihoda koji pripada zadrugaru, zadruga obračunava i uplaćuje zakonske obaveze i to: porez na dohodak građana, doprinose za socijalno osiguranje i obračunava neto iznos za isplatu zadrugaru.

Sredstva ostvarena radom zadrugara, koja poslodavac uplaćuje zadruzi u bruto iznosu sastoje se od:
1)neto zarade, odnosno naknade za rad zadrugara,
2) sredstva za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe (članski doprinos)
3) sredstva za plaćanje poreza, doprinosa i drugih javnih obaveza.

Obaveze zadruge koja upućuje zadrugara je :
-da vrši selekciju i regrutovanje kandidata po zahtevu korisnika-naručioca,
-da oglasava potrebe za kadrovima,vrši razgovor sa kandidatima i testiranje, po potrebi...
-da vodi knjigu zadrugara, i da je trajno čuva,
-da sastavlja račune za izvršene usluge zadrugara, (izlazne fakture),
-da vršsi isplatu naknade za rad zadrugaru i obračun zakonskih obustava ,
-obračun i uplata poreza na dohodak građana, podnosi poreske prijave,
-da vrsi plaćanje socijalnih doprinosa u skladu sa Zakonom,
-da vrši prijavu i odjavu zadrugara na obavezno osiguranje kod državnih fondova,
- da vodi pdv evidenciju poresku...,,
-da vodi radne i evidencije zarade, podnosi poreske prijave,
-da izdaje potvrde o ostvarenom stažu osiguranja kod nadležnog fonda PIO, podnosi M-4 obrazac
o uplaćenom stažu osiguranja za radno angažovane zadrugare,
- da vrši pravno zastupanje zadrugara u spornim potraživanjima, kod zaključenja poslovnih ugovora i kreiranje poslovnih ponuda prema poslodavcima,
- i druge knjigovodstvene evidencije …

Prava zadrugara za vreme rada,
-pravo na naknadu za rad i dr. troškove u vezi sa radom,
-pravo na zaštitu na radu ,
-pravo na obavezno socijalno osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljelja.
-pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu uplaćenih doprinosa, odnosno penzijski staž za lica koja nisu na školovanju ili su starija od 26 godina i koja se prijavljuju na obavezno soc. osiguranje, od strane zadruge, za period proveden na radu.

-Obavljanje poslova preko omladinske zadruge je rad van radnog odnosa, pa se time prava zadrugara ne mogu u svemu poistovetiti sa svim pravima radnika zaposlenih u radnom odnosu.
Socijalno osiguranje za lica na školovanju do navrsenih 26 god.
Lica koja obavljalju privremene i povremene poslove preko omladinske ili studentske zadruge imaju pravo na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljelja, odnosno prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću (član 4. stav 1. tačka 2) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i (član 8. stav 1. tačka 11) Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ukoliko dođe do povrede ili invalidnosti, ova lica mogu ostvariti prava koja pripadaju osiguraniku po osnovu preostale radne sposobnosti, a po osnovu telesnog oštećenja pravo na novčanu naknadu.
Osnovicu na koju se plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje čini ugovorena naknada po stopi od 4% za PIO i 2% za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljelja.(za studente i lica na školovanju do 26 god.starosti)
Porez na dohodak građana za učenike i studente:
Na prihod koji ostvari član zadruge plaća se (član 85. Zakona o porezu na dohodak građana):
-porez na druge prihode po stopi od 20%
-osnovica za obračun poreza je bruto prihod umanjen za normirane troškove ( 20%)
-obračunati porez se umanjuje za 40%.
Za lica koja nisu na školovanju ili su starija od 26godina (nezaposleni), plaćaju se doprinosi po sledećim stopama; ’’za PIO 24% i zdravstvo 12.30% i nezaposlenost 1.5%, od svake ugovorene bruto osnovice, a vreme provedeno na radu im se računa u penzijski staz.
Porez na dohodak građana po stopi od 10% na bruto osnovicu zarade nezaposlenih osiguranika, koji nisu na školovanju ili su stariji od 26 god. (posle izmene stope od 30 maja 2013 g.)

• Da li omladinska zadruga ima obavezu obračunavanja PDV po nekom osnovu?
Omladinska zadruga ako je registrovana kao poreski obveznik od 1.01.2005. godine treba da obračunava PDV na članski doprinos (proviziju zadruge)
Zadruga naplaćuje celokupan buto iznos, ali u poresku osnovicu za PDV, u skladu sa članom 17. stav 3. tačka 2. zakona, ne ulazi ostvarena neto zarada i obaveze za poreze i doprinose koje zadruga plaća u ime i za račun zadrugara u korist javnih prihoda. (mišljenje ministarstva , tumačenje utvrđivanja osnovice za PDV)..>>

I na kraju, odnosno početku: Ako bilo ko ima još nekih nedoumica na navedenu temu, dođite kod nas u Tehpro u Železniku ili na savetovanje 25.aprila na Topličin venac u hotel Palas, pa da zajedno otvorimo temu, uokvirimo oblast i donesemo neke praktične zaključke kako raditi i šta je naša obaveza kao stručnih lica za BZR kod poslodavca ili za posledavca u slučajevima angažovanja zadrugara i zaštite njihovih prava u delu BZR.

Pozdrav.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
galamic
Poslao: Sub Apr 01, 2017 08:28 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 17 Avg 2008 Poruke: 1572 Lokacija: Beograd
Evo i na ovom mestu informacija o čemu se radi, Savetovanje, a plan realizacije je na forumu u delu Najave:

XI SAVETOVANJE U OBLASTI BZR
Tema: Praktična pitanja primene novih propisa u oblasti BZR
Vreme: 25. 04. 2017. godine, od 10 – 16 časova,
Mesto: Beograd, PALAS Hotel, Topličin Venac 23

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o, organizuje XI savetovanje o aktuelnim problemima BZR u Srbiji. I ove godine savetovanje organizujemo uz stručnu podršku i učešće Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Krajem prošle i početkom ove godine otpočela je primena nekoliko novih propisa u oblasti BZR. Svi oni zahtevaju od poslodavaca revidiranje postojećih i primenu čitavog niza novih preventivnih mera za BZR. Tehpro naložene mere već implementira kod velikog broja poslodavaca za koje vodimo stručne poslove BZR. U prilici smo da svoja bogata iskustva podelimo sa vama.

Zato, pozivamo Vas da nam se pridružite na stručnom savetovanju na temu: Praktična pitanja primene novih propisa u oblasti BZR, na kojem će se raspravljati o načinima praktične realizacija obaveza koje nalažu:
• Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilјe i zaposlene koja doji dete,
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih i
• Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti.
Cilj savetovanja: osposobiti stručna lica za BZR i nadležne rukovodioce za realizaciju naloženih mera i unapređenje prakse bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca.
Ciljne grupe: Savetovanje je namenjeno svima koji se neposredno bave problemima BZR, a naročito poslodavcima koji sami obavljaju stručne poslove BZR, stručnim licima za BZR, drugim nadležnim rukovodiocima kod poslodavaca, specijalistima medicine rada, predstavnicima sindikata i odbora za BZR i dr.
Način realizacije: eksperti, stručna lica i sudski veštaci za BZR i specijalisti medicine rada iz Tehpro će prezentovati osnovne zahteve regulative, predložiti moguće načine realizacije svih obaveza i izložiti iskustva u praktičnoj primeni navedenih pravilnika kod poslodavaca. U drugom delu, kroz panel diskusija uvodničari će odgovarati na pitanja učesnika.
Dođite da sa nama podelite sasvim praktična iskustva i dobijete instrukcije kako da realizujete zahteve iz novih propisa.
Kotizacija po učesniku: kotizacija sa uračunatim PDV-om iznosi 14.400,00 dinara i uključuje prezentovane PowePoint prezentacije, strukturu i obrasce za dodatnu procenu rizika, forme i strukturu posebnih uputstava, obaveštenja i instrukcija i drugih neophodnih dokumenata u elektronskoj formi, kafe-pauzu i zajednički ručak na kraju savetovanja.
Prijava za učešće: Prijave možete poslati u slobodnoj formi, na jednu od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt osoba: Vesna Papak, tel. 011/2580-785; 011/6580-795 i 062/808-1706, e-mail adresa: vesna.papak@tehpro.rs
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
Nikola Simić
Poslao: Uto Avg 15, 2017 15:31 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 09 Dec 2013 Poruke: 16
"Poslodavac koji je za obavljanje svojih poslova, na osnovu ugovora sa zadrugom, angažovao zadrugara dužan je da za tog zadrugara obezbedi propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu kao i da, kada se dogodi povreda na radnom mestu, prijavi svaku povredu na radu

"Odredbom člana 4. tačka 1) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dalje: Zakon) propisano je da zaposleni jeste domaće ili strano fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, kao i lice koje po bilo kom osnovu obavlja rad ili se osposobljava za rad kod poslodavca, osim lica koje je u radnom odnosu kod poslodavca radi obavljanja poslova kućnog pomoćnog osoblja.

Odredbom člana 50. stav 1. Zakona propisano je da je poslodavac dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili tešku povredu na radu, povredu na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Odredbom člana 51. Zakona propisano je da Izveštaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom koji se dogode na radnom mestu, poslodavac dostavlja zaposlenom koji je pretrpeo povredu, odnosno oboljenje i organizacijama nadležnim za zdravstvo i penzijsko i invalidsko osiguranje.

Sadržaj i način izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom propisan je Pravilnikom o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006 i 84/2006 - ispr. - dalje: Pravilnik).

Odredbom člana 198. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) propisano je da poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina.

Radno angažovanje članova omladinske ili studentske zadruge po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova, vrši se "posredovanjem" omladinske, odnosno studentske zadruge čiji je član omladinac. Pre stupanja zadrugara na rad kod poslodavca, zadruga i poslodavac zaključuju ugovor, a zadrugar se upućuje na rad putem uputa - ugovora.

Odredbom člana 37. Opštih pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva ("Sl. list SRJ", br. 20/98 i 7/2000 - odluka SUS, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 47/2010 - dalje: Opšta pravila) propisano je da poslodavac obezbeđuje zadrugaru odgovarajuće uslove za rad i sredstva i mere zaštite na radu, u skladu sa odredbama Zakona i zaključenim ugovorom.

Odredbom člana 38. stav 1. Opštih pravila propisano je da poslodavac ne može rasporediti zadrugara na poslove suprotno propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i pre zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Odredbom člana 39. stav 1. Opštih pravila propisano je da u slučaju povrede na radu, radno angažovano lice od strane zadruge ostvaruje odgovarajuća prava ili naknade po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, po osnovu polise osiguranja, na osnovu ugovora sa poslodavcem ili po osnovu osiguranja i zaštite obezbeđene na drugi način.

Odredbom člana 40. stav 1. Opštih pravila propisano je da zadruga, zaključuje ugovor sa poslodavcem koji sadrži naročito: predmet ugovora, način izvršenja posla, elemente obračuna naknade zarade, rokove i način plaćanja, uslove rada, zaštitu na radu, naknadu štete i druga prava i obaveze poslodavca, zadruge i zadrugara.

Shodno prethodno navedenom, poslodavac koji je za obavljanje svojih poslova, na osnovu ugovora sa zadrugom, angažovao zadrugara dužan je da za tog zadrugara obezbedi propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom kao i da, kada se dogodi povreda na radnom mestu, prijavi svaku povredu na radu na način utvrđen Pravilnikom, odnosno dužan je da popuni i izda Izveštaj o povredi na radu Obrazac 1 na način utvrđen navedenim pravilnikom."(Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-00029/2012-01 od 5.9.2012. godine) "
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku

Prikaži poruke iz poslednjih:  

Sva vremena su GMT + 2 sata
Strana 1 od 1
BZNR forum  ~  Obuke
Napiši novu temu

Idi na:  

Ne možete pisati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete menjati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete brisati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete glasati u ovom forumu