BZNR Forum Index
Author Message

<  Druga pitanja ZŽS  ~  NOVI VETROPARKOVI U SRBIJI

NikolaD
Posted: Wed Dec 25, 2019 14:56 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Izvor Energetski portal

Novi vetroparkovi u Srbiji zauzimaæe površinu 15 hiljada fudbalskih terena

Skupština grada Subotice usvojila je juèe Plan detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane „Maestrale Ring“ èime su se stekli svi preduslovi za najveæu investiciju u našoj zemlji, vrednu èak 700 miliona evra.

Vetroparkovi æe se graditi na površini od oko 10.800 hektara što je otprilike 15 hiljada fudbalskih igrališta. Reè je o vetroparku nalik onom koji je nedavno otvoren kod Kovina, ali skoro èetiri puta jaèe snage. Kovinski vetropark „Èibuk 1“ može da proizvode 160 MW elektriène energije, dok bi ovaj koji se sada planira pored Èantavira proizvodio 600 MW elektriène energije, što je dovoljno struje za pola miliona domaæinstava.

Investitor je privredno društvo vetroelektrane „Maestrale Ring“, èije je sedište u Beogradu, a osnivaè akcionarsko društvo „Fintel Energija“ koje pripada italijanskoj „Fintel Energija Group“.

Gradska vlast podržava ovu investiciju i poruèuje da æe sve uraditi što je u njenoj nadležnosti.

„Izgradnja vetroelektrana dogovorena je na višem nivou vlasti, a na nama je da budemo efikasni i pripremimo sve što je neophodno da bi se ova investicija realizovala“, poruèio je gradonaèelnik Subotice Bogdan Laban.

Oni koji se protive izgradnji ovog parka smatraju da æe vetropark biti preblizu naseljenom mestu, taènije, samo 1.000 metara od prvih kuæa. Takoðe, negodovali su što æe biti na plodnoj zemlji, umesto na nekoj goleti.

Èantavirci su, sa druge strane, pozdravili izgradnju vetroparkova u selu, koja bi trebalo da poène za otprilike dve godine. Iako su još u toku ispitivanja, investitor æe plaæati zakup poljoprivrednicima na èijim njivama æe niæi vetroelektrane.

Kako je novinarima izjavio Mikloš Balaša, odbornika iz Èantavira, od od ovog posla æe i imati koristi i njihovo selo, kao i ceo grad: „Izgradiæemo 75 kilometara puta posipanog kamenjem i to od postojeæih letnjih puteva, tako da neće morati da se asfaltira. Te puteve æe koristiti i poljoprivrednici i izvoðaèi radova. Pored toga, bitna je i ušteda energije, ali i ekonomska strana celog programa“, smatra Balaša.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum