BZNR Forum Index
Author Message

<  Zagaðenje i zaštita voda  ~  BEOGRAD DOBIJA FABRIKU ZA PRERADU OTPADNIH VODA

NikolaD
Posted: Mon Jan 13, 2020 10:35 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Izvor Energetski portal

Zamenik gradonaèelnika Beograda Goran Vesiæ izjavio je juèe, 12. januara, gostujuæi na RTV Pink, da æe ove nedelje u Vladi Republike Srbije biti potpisan Sporazum o projektovanju, finansiranju i izgradnji prve faze fabrike za preradu otpadnih voda u Velikom selu.

Sporazum æe, kako je podsetio, biti potpisan sa kineskom kompaniom CMEK a na osnovu Memoranduma o razumevanju koji je 2018. godine u Pekingu potpisao predsednik Aleksandar Vuèiæ.

„Konaèno poèinje izgradnja fabrike za preradu otpadnih voda u Beogradu. Treæina Beograda nema kanalizaciju, a sva naša kanalizacija, bez ikakve prerade, izliva se direktno u Savu i Dunav. Imamo preko 100 izliva kanalizacije u naše reke. I posle se neko pita zašto se u gradu tokom leta oseæa neprijatan miris kada padne vodostaj reka. Fabrika za preradu otpadnih voda u Velikom selu pokriva podruèje na kome živi 1,5 miliona stanovnika, a kada bude puštena u rad biæe smanjen direktan izliv kanalizacije u Dunav i Savu za oko 80 odsto“, rekao je Vesiæ.

On je dodao da æe nova fabrika „pokupiti” sve otpadne vode sa podruèja južnog dela grada Sremèica – Železnik – Žarkovo – Banovo brdo – Senjak, zapadnog dela grada Novi Beograd – Zemun i centralnog dela Starog Beograda.

„Gradimo nedostajuæe kolektore, tunele i crpne stanice kojima æe se upotrebljene vode dovesti do buduæe fabrike za preèišæavanje otpadnih voda na lokaciji Veliko Selo. Projekat æe biti realizovan u dve faze. Vrednost prve faze je 271.700.000 evra i za njenu realizaciju je obezbeðen novac kroz meðudržavni sporazum Republike Srbije i Narodne Republike Kine. U prvoj fazi gradimo nedostajeæe delove Interceptora, sa deonicom tunela Hitna pomoæ – Venizelosova. Rekonstruišemo kanalizacionu crpnu stanicu „Mostar” koja æe prepumpavati otpadnu vodu iz južnog dela grada, podslivova Železnik, Banovo brdo, Topèider i Senjak, gradimo kanalizacionu crpnu stanicu „Ušæe – Nova” sa sifonom dužine oko 500 metara preènika Fi 4000 ispod reke Save, koja æe prepumpavati otpadnu vodu iz zapadnog dela grada, Novog Beograda i Zemuna, do veze sa Interceptorom. Takoðe, gradimo prvu fazu fabrike za preradu otpadnih voda ,,Veliko selo” sa mehanièkim tretmanom koji podrazumeva prepumpavanje i preèišæavanje na grubim i finim rešetkama, uklanjanju peska, suspendovanih materija i masti u aerisanim peskolovima“, objasnio je zamenik gradonaèelnika.

On je naveo da æe u drugoj fazi, koja još uvek nije ugovorena, fabrika za preradu otpadnih voda dobiti primarni tretman, koji podrazumeva izdvajanje mulja u primarnim taložnicima i sekundarni tretman, koji æe ukljuèiti biološko uklanjanje azota i fosfora naprednim postupcima na bazi aktivnog mulja kao i izdvajanje mulja u sekundarnim taložnicima a da je moguæ i tercijalni tretman u buduænosti, imajuæi u vidu pooštrenje zahteva zakonske regulative.

Vesiæ je najavio da æe Beograd graditi još èetiri manje fabrike za preradu otpadnih voda, odnosno onih 20 odsto koje se neæe preraðivati u Velikom selu i pojasnio da su to bitno manja postrojenja koja grad može i sam da finansira.

„Upravo projektujemo fabriku za preradu otpadnih voda u Batajnici a sa Evropskom investicionom bankom pregovaramo o projektovanju i izgradnji fabrika za preradu otpadnih voda u Ostružnici i Obrenovcu kao i o izgradnji kanalizacije u Kaluðerici. Prvi put u istoriji Beograd æe preraðivati svoje otpadne vode i neæe uništavati dve reke na kojima živi. Zato su ovo dobri dani za Beograd, ne samo za ekologiju, veæ i za zdravlje naših graðana. Ova godina je dobra za ekološki Beograd jer je poèela ukidanjem plastiènih kesa, a veæ u prvom mesecu potpisujemo ugovor za izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda“, poruèio je Vesiæ.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum