BZNR Forum Index
Author Message

<  Vanredne situacije  ~  Vanredne situacije-struèni ispit

Mimi91
Posted: Fri Jul 26, 2019 21:27 Reply with quote
Joined: 05 Jan 2014 Posts: 6
Da li je neko polagao za licencu iz oblasti procene rizika i planova zastite i spasavanja?
View user's profile Send private message
NikolaD
Posted: Mon Jan 13, 2020 15:10 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Poštovani,

Verujem da ste u meðuvremenu saznali odgovor na pitanje koje ste postavili na forumu, ali ja æu odgovoriti zbog nekih drugih koji nameravaju da polažu ispit.

Struèni ispit iz oblasti vanrednih situacija polaže se pred Komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova koja broji 3 ( tri ) èlana.

Sam ispit sastoji se iz dva dela : opšteg i posebnog.

Prvo se polaže posebni deo ispita koji obuhvata :

a ) Procenu rizika
b ) Plan zaštite i spasavanja

Ovaj deo ispita OBAVEZAN je preduslov da bi mogli da pristupite polaganju opšteg dela ispita. Polaže se pismeno u formi zadatka. Ko ne položi poseban deo ispita ne može polagati opšti deo. Za izradu posebnog dela ispita predviðeno je 180 minuta.

Onaj kandidat koji položi pismeni deo ispita, pristupa polaganju opšteg ( usmenog ) dela. Usmeni deo podrazumeva po 3 pitanja iz 3 oblasti :

a ) Normativno - pravna regulativa u oblasti VS
b ) Procena rizika
c ) Plan zaštite i spasavanja

Kandidat koji položi 2 od 3 oblasti na usmenom delu ispita stièe pravo da u narednom roku polaže samo nepoloženi ( preostali ) treæi deo usmenog ispita. Ukoliko na na dve oblasti usmenog ispita kandidat dobije negativnu ocenu polaže ispit od poèetka ( kompletno )

Ono što je važno da znate jeste da je OBUKA za polaganje ispita OBAVEZNA!

Centar za edukaciju Tehpro pruža usluge obuke kandidata za polaganje struènog ispita u oblasti vanrednih situacija. Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja koja se tièu obuke i polaganja ispita iz oblasti vanrednih situacija najbolje je da kontaktirate Koordinatora Centra za edukaciju Tehpro na e - mail adresi jovana.jovanovic@tehpro.rs
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum