BZNR Forum Index
Author Message

<  Inspekcija rada  ~  PRIJAVE ZBOG POGIBIJE RADNIKA NA GRADILIŠTU U ÈORTANOVCIMA

NikolaD
Posted: Mon Feb 03, 2020 16:34 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Izvor Veèernje novosti

Inspektorat za rad podneo je kriviène i prekršajne prijave protiv odgovornih za pogibiju dvojice turskih radnika na gradilištu u Èortanovcima, saopštio je danas zaštitnik graðana

Kako je navedeno, postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Inspektorata za rad Ministarstva za rad, koji je pokrenut po sopstvenoj inicijativi Zaštitnika graðana zbog pogibije dvojice radnika, turskih državljana na gradilištu u Èortanovcima 31. oktobra 2019. godine, rezultovao je podnošenjem kriviènih i prekršajnih prijava u tom sluèaju.

Inspektorat za rad obavestio je zaštitnika graðana da je Osnovnom javnom tužilaštvu u Inðiji podneo kriviènu prijavu protiv fizièkog lica koje je upravljalo kranom, kao i protiv neposrednog rukovodioca nastradalih radnika.

Istovremeno, podnet je i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca i odgovornog lica zato što nisu prijavljeni radovi nadležnoj inspekciji rada na propisan naèin i u propisanom roku, kao i protiv poslodavca koji je radno angažovao nastradale radnike, zbog toga što im prethodno nije pribavio radnu dozvolu u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca.

Zaštitnik graðana je nakon navedenog izjašnjenja, obustavio postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Inspektorata za rad.

Odeljenje za hitno postupanje zaštitnika graðana je, postupajuæi po sopstvenoj inicijativi, a nakon informacije u sredstvima javnog informisanja o pogibiji radnika u Èortanovcima, istog dana, kada se tragedija dogodila pokrenulo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Inspektorata za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja.

Kontrolisani organ najpre je zaštitniku graðana dostavio izjašnjenje iz koga proizilazi da je nadležni inspektor rada izvršio vanredni inspekcijski nadzor istog dana kada je došlo do pogibije dvojice radnika i da je izrekao usmenu zabranu rada korišæenjem korpe na kamionskoj autodizalici.

Nakon zahteva za dodatnim izjašnjenjem koje je uputio zaštitnik graðana, Inspektorat za rad je 28. januara 2020. godine obavestio taj organ o podnošenju kriviènih i prekršajnih prijava, èime su se stekli uslovi da zaštitnik graðana obustavi postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Inspektorata za rad.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum