BZNR Forum Index
Author Message

<  Važni datumi i dešavanja  ~  520 MILIONA DINARA ZA PROJEKTE OPŠTINA I GRADOVA

NikolaD
Posted: Wed Feb 05, 2020 09:33 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Izvor Energetski portal

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je i ove godine opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji æe, u potpunosti ili delimièno, biti finansirani iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave koji iznosi 520.000.000 dinara.

U saopštenju ovog ministarstva navodi se da od ove godine iz Fonda, po posebnom konkursu, Ministarstvo dodeljuje i godišnju nagradu za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini, kao vid finansijske podrške za dalje unapreðenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou.

Ministar Branko Ružiæ uputio je poziv svim opštinama i gradovima da do 18. februara ove godine konkurišu projektima i na taj naèin reše neke od problema svojih zajednica.

„Izuzetno sam ponosan na svaki od 136 projekata koje smo do sada finansirali, kao i na spremnost opština i gradova da konkurišu sa pedantnom dokumentacijom“, rekao je Ružiæ.

Kroz Fond su se, kako je podsetio, ureðivale zgrade opština i gradova i modernizovao njihov rad, uvodio eParlament, ureðivali vrtiæi, trgovi, pijaèni prostor i podizao kulturni život širom Srbije.

Prema njegovim reèima, ovakva podrška lokalu je važna jer je veliki pritisak na opštinama i gradovima da isporuèe brze, efikasne usluge graðanima, ponude zanimljiv sadržaj u svojim zajednicama i budu atraktivni za potencijalne investitore, a bore se sa decenijskim nerešenim problemima koji ih koèe u tom napretku.

Gradovi i opštine mogu prijaviti èetiri vrste projekata (komponente):

– Projekte koji unapreðuju kvalitet života graðana i graðanki i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju – izgradnja, sanacija, dogradnja i rekonsturkcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim ureðenje parkova, pijaca, trgova i rasvete – 364.000.000 dinara;

– Projekte koji doprinose bržem uvoðenju e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapreðenja i modernizacije rada lokalnih uprava i boljeg pružanja usluga graðanima, kao i tehnièkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama – 52.000.000 dinara;

- Projekte organizacije kulturnih sportskih, turistièkih i drugih manifestacija koje su od posebnog znaèaja za graðane na konkretnoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom – 46.800.0000 dinara;

– Projekte preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovine lokalnih samouprava i graðana – 46.800.000 dinara.

Godišnja nagrada za najbolju opštinsku/gradsku upravu dodeljuje se za èetiri oblasti: efikasnost i delotvornost, transparentnost i uèešæe javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i antidiskriminacija. Ukupna sredstva koja æe biti dodeljena opštinama ili gradovima koje su najbolji primeri u primeni principa dobrog upravljanja iznose 10.400.000 dinara.

Opštine i gradovi kandiduju najbolje primere svoje prakse u primeni principa dobrog upravljanja, po sopstvenom izboru, za odabranu oblast.

Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku 7/20 od 29. januara 2020. godine, a sve neophodne informacije za uèešæe na javnim pozivima, javni pozivi i potrebni obrasci mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum