BZNR Forum Index
Author Message

<  Oprema za rad i LZS  ~  LZS na gradilištu

skole
Posted: Wed Feb 05, 2020 16:04 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2018 Posts: 11
Poštovani èlanovi ovog foruma, molim Vas da mi pomognete kako na "najlakši" naèin (u zakonskim okvirima) rešiti problem upotrebe LZS na gradilištu. Naime, da li SPORAZUM O OSTVARIVANJU SARADNJE U ORGANIZOVANJU I SPROVOÐENJU MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU TOKOM IZVOÐENJA DO ZAVRŠETKA RADOVA na osnovu èlana 19. može da definiše novèane kazne za nenošenje/nekorišæenje LZS na gradilištu (i kako bi se vršila ta naplata), odnosno koji bi bio po Vama najbolji naèin (da li ugovor izmeðu investitora i izvoðaèa, ili...) kako bi se zaposleni na gradilištu naterali da nose/koriste LZS.
Hvala!
View user's profile Send private message
NikolaD
Posted: Thu Feb 06, 2020 12:05 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Poštovani skole,

Upotreba LZS saglasno Zakonu o BZR, spada u preventivne mere (èl.7 taè.5), ali i kao dužnost poslodavca (èl.15 taè.5, i èl.17).

Korišæenje LZS takoðe je saglasno Zakonu o BZR i dužnost zaposlenog (èl.35 ).

Sporazumom o koordinaciji mera BZR po pravilu se regulišu, usklaðuju odnosi izmeðu dva ili više poslodavca koji istovremeno koriste isti radni prostor, tako da bi tim sporazumom teško mogla da se reguliše i sama obaveza korišæenja LZS od strane zaposlenih više pravnih subjekata.

Nesporna je Zakonska obaveza poslodavca ali i zaposlenog kod obezbeðenja i korišæenja LZS meðutim, to pitanje obaveznosti je deo opštih prava i obaveza koja se regulišu obligacionim odnosima, prilikom zakljuèivanja ugovora o graðenju, kako u samom ugovoru ili kao njegov dodatak (anex).

Polazeæi od vašeg stava da nekorišæenje LZS treba i da se uredi kao sankcija (upozrenja, novèane kazne), celishono je ta pitanja regulisati kao dodatak uz zakljuèen ugovoru o graðenju.

Postoje iskustva koja su saglasna pravnom poretku, da se uputstvo o obaveznosti korišæenja LZS, uslove prihvatom ponude od strane izvoðaèa, tako da se ovo znaèajno pitanje predhodno reguliše i potencijalni izvoðaè, sa istim upozna pre davanja ponude, a to svakako može da bude bitna èinjenica za raskid ugovora na štetu izvoðaèa, uzpravo po tom osnovu za naplatu štete.
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Thu Feb 06, 2020 12:26 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Novèane kazne može da izrièe samo Inspektor (mandatna kazna) prilikom svojih obilaska.
Kako se radi o gradilištu, verovatno ima više izvoðaèa radova te otud i veæi problem korišæenja SLZ. Svaki od izvoðaèa i/ili podizvoðaèa ima zakonsku obavezu da propiše (Pravilnikom o BIZNR, Kolektivnim ugovorom o BIZNR ili Ugovorom....) obavezu korišæenja i obavezu kontrole korišæenja SLZ (kontrolu nad korišæenjem imaju neposredni rukovodioci zaposlenog), takoðe drugim aktima (Pravilnik o radu, Kolektivni ugovor, Ugovor....) propisuje se naèin kako da se takavo ne poštovanje radne discipline sankcioniše.
Sporazumom o BIZNR može biti dogovoreno da se zaposleni (ili èak i kompletna ekipa koja izvodi radove-podizvoðaè) odmah udalji sa gradilišta (a time i snosi-e neke druge konsekvence)!
Podseæam još jednom: NAJODGOVORNIJI za neposredno sprovoðenje mera BIZNR (a time i korišæenje SLZ) je NEPOSREDNI rukovodilac zaposlenog (predradnik, poslovoða, rukovodilac, šef, ili veæ kako se zove).

Pozdrav svim èlanovima Foruma.
View user's profile Send private message
skole
Posted: Thu Feb 06, 2020 20:24 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2018 Posts: 11
Kao prvo želeo bih da se zahavim i NikolaD i ZJZ na odgovorima. Znam šta piše u Zakonu i šta piše u Pravilniku o zaštiti na radu pri izvoðenju graðevinskih radova (èlan 5.), Jasno mi je i ko je najodgovorniji u tom lancu odgovornosti, ali sam želeo da èujem kako bi najlakše "ubedio" radnike na gradilištu da koriste LZS (ja smatram, mada ne mora znaèiti da sam u pravu, da je "udaranje" po džepu najdelotvorniji naèin). Video sam primer od strane firme sa inostranim poreklom da kroz SPORAZUM O OSTVARIVANJU SARADNJE U ORGANIZOVANJU I SPROVOÐENJU MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU TOKOM IZVOÐENJA DO ZAVRŠETKA RADOVA na osnovu èlana 19. u jednom od èlanova definiše cenovnik za nekorišæenje LZS (recimo šlem 5.000 dinara, fluroscentni prsluk 5.000 dinara, ...), ali po meni sve ovo nema zakonski osnov (barem ja tako mislim) i moje mišljenje se poklapa sa mišljenjem NikolaD da to jedino može da se reguliše ugovorom izmeðu investitora i izvoðaèa.
U svakom sluèaju želeo bih da èujem rešenja/mišljenja iskusnijih kolega za rešenje ovog problema.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum