BZNR Forum Index
Author Message

<  Druga pitanja ZOP  ~  Razvoj kulture o znaèaju zaštite od duvanskog dima

galamic
Posted: Sat May 08, 2010 12:22 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Skupština Srbije je 5 maja ove godine usvojila novi Zakon o zaštiti stanovništva od štenog uticaja duvanskog dima. Odredbe novog zakona su daleko strožije od prethodnog koji je unosio mnogo zabuna i nije bilo moguæe sprovesti ga na propisan naèin. Svi su imali problema, od zakondavca, pušaèa, nepušaèa i inspekcijskih službi - organa.

Ovaj zakon je postavio obeze širokom krugu i veoma veliki broj uèesnika ima razne obaveze i ovlašæenja, svako u domenu svojih nadležnosti. Prelazni period od 6 meseci propsan je za ugostitelje, pravna i fizièka lica da svoje poslovanje urede u skladu s odredbama Zakona. Nema prelaznog perioda za državne organe, na zaposlene u tim organima se Zakon odmah primenjuje od dana pravosnažnosti. Nema prelaznog perioda ni za one na koje se ovaj propis i ofnosi, za pušaèe - ovsnike ''nikotinskih otrova''. Osim obezbeðenja lekarsih usluga za odvikavanje od loših navika na teret držvnog fonda zdravstvenog osiguranja, drugih ''olakšica nema''. Kazne su ogromne a propisuju ih mnogi, tako da ih opasnosti vrebaju sa svih strana. Ugroženi su im zdravlje i život na duže staze, a sada i odmah pored zdravlja i novèanici ako odluèe da se inate sa službenim licima.

Ima u Zakonu još interesantnih detalja, dobro je proèitati ga i uraditi dobre analize, jer i u oblastima BZR, ZŽS i ZOP ima obaveza za struèna lica, poslodavce i zaposlene, koje pristièu iz odredbi Zakona.

Pozdravi i mnogo istrajnosti u sprovoðenju Zakona i poveæanju broja zdravih nepušaèa, a smanjenju ovisnika o nikotinu.

Aco Galamiæ - Saša

Kragujevac, 08. maj 2010. god.


Last edited by galamic on Sun May 30, 2010 16:08; edited 1 time in total
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Wed May 26, 2010 14:23 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Pušenje duvana i udisanje duvanskog dima

Duvan sadrži više od:
- 4000 toksiènih hemijskih jedinjenja i
- 60 kancerogenih supstanci.

Neka od toksiènih (otrovnih) jedinjenja koja sadrži duvanski dim su:
ugljen-monoksid (izduvni gas iz automobila),
katran (ujedno i površinski sloj puteva),
nikotin (koji se koristi kao pesticid)
aceton (rastvaraè boja),
amonijak (sredstvo za èišæenje),
arsenik (otrov za uništavanje),
benzen (benzinska isparenja),
cijanovodonik (sredstvo za izvršenje smrtne kazne)
butan (gas za upaljaèe),
DDT (insekticid),
formaldehid (teènost za balsamovanje),
metanol (raketno gorivo),
polonijum (snažan emiter radioaktivnosti),
radon (radioaktivni gas),
toluen (industrijski rastvaraè).
Sumpor se stavlja u duvan da bi nekvalitetan duvan dobio žutu boju,
Olovo - da bi se korigovao ukus duvana,
Antifriz - da bi se stabilizovala vlaga u duvanu,
Azbestna vlakna - da se pepeo ne bi krunio,
Titan-dioksid - da bi dim bio beo.

Epidemija duvana predstavlja epidemiju koja se prenosi reklamiranjem.”
(Svetska Zdravstvena Organizacija)
Film i moda su dva najuspešnija sredstva za graðenje imidža uopšte, pa i duvanskih proizvoda.
Faktori koji utièu da mladi postanu stalni pušaèi mogu se podeliti u nekoliko grupa:
- faktori liènosti;
- uticaj porodice;
- uticaj prijatelja;
- pušaèi iz školske sredine (nastavnici, nenastavno osoblje, drugi uèenici).

Posledice- Dejstvo duvanskog dima na organizam


“Pušenje predstavlja najznaèajniji pojedinaèni faktor narušavanja ljudskog zdravlja.” (SZO)
Nikotin je jedna ekstremna droga zavisnosti, i skoro svako ko je koristi postane zavistan za nekoliko nedelja.

Pušaè:
ima potrebu za cigaretom bez obzira na situaciju,
njegovo ponašanje je uslovljeno nikotinom
ne može da prestane da puši bez obzira na nastanak ošteæenja organa.” (SZO)

Nos i usta pušaèa

Nikotin blokira:
1. nerve nosa, (ošteæenje mirisnog živca, zapušenost nosa)
2. centre za ukus na jeziku i
3. centar za žeð u talamusu.
Javlja se i efekat suvoæe usta, što uzrokuje veæu kolièinu bakterija koje, sem što razvijaju neprijatan miris pogoduju i razvoju gingivitisa i ispadanja zuba.

Bronhije pušaèa

• Hronièni bronhitis
• bronhije otièu
• cilije – postaju paralizovane.
• sluz se nagomilava - jak kašalj.

Pluæa pušaèa
• 90% svih sluèajeva oboljenja od raka pluæa.
• Od 9 obolelih od raka pluæa, 8 su pušaèi, od 5 obolelih od hroniènog bronhitisa 4 su pušaèi.
• Žene su podložnije razvoju raka pluæa.
Pušenje pored raka pluæa izaziva i
- emfizem,
- brojne simptome astme kod odraslih i dece.
- HOBP (hronièna obstruktivna bolest pluæa).

Krvni sudovi pušaèa

7 sek. po paljenju cigarete, nikotin i druge štetne supstance, dolaze u cirkulaciju. Što izaziva:
sužavanje krvnih sudova
usporavanje cirkulacije, te
do perifernih delova tela dolazi znatno manje krvi.
Pored šaka i prstiju, donjih i gornjih ekstremiteta, ovaj efekat nikotina se posebno drastièno odražava na kožu.

Sinusi pušaèa

Duvanski dim doprinosi razvijanju
hroniènog zapaljenja sinusa
Srce pušaèa
Nikotin sužava arterije aktivirajuæi anginu pektoris ili je pogoršavajuæi.
Stradaju koronarni krvni sudovi što dovodi do angine pektoris i infarkta.
Duvanski dim dovodi i do palpulacija- oseæaj lepršanja ili lupanja u grudima.

Mozak pušaèa

Nikotin je psihoaktivna supstanca koja remeti normalne biohemijske funkcije u mozgu i utièe na promenu raspoloženja i oseæanja.
Aktivno i pasivno pušenje kod odraslih može da dovede do ošteæenja mozga.
Ovo se manifestuje u vidu
-poremeæaja mentalne aktivnosti ili
-sklonosti ka moždanom krvarenju, odnosno trombozi.


Stomaèni problemi

Pušaèi èesto oboljevaju od èira i lošije reaguju na terapiju.
Zbog eliminacije katranskih materija preko bubrega i mokraæne bešike uveæano je oboljevanje od raka mokraænih puteva kod pušaèa u odnosu na nepušaèe.Reproduktivni organi

Pušaèi sa visokim krvnim pritiskom imaju 26 puta veæu verovatnoæu oboljevanja od
- erektilne disfunkcije i
- impotencije.
Što se više cigareta popuši dnevno, veæa je moguænost nastanka impotencije.Pušenje u trudnoæi

Trudne žene poveæavaju rizik od
- prevremenog poroðaja ili
- raðanja dece sa malom težinom.

Takva deca imaju i poveæan rizik od
- razvoja raznih teških oboljenja.
- infekcija pluæa i bronhija

Istraživanjem uzroka smrti beba u 10% sluèajeva nije mogao da se naðe ni jedan drugi uzrok sem pasivnog pušenja.


Pušenje se takoðe povezuje sa

• Rakom usne duplje,
• Rakom ždrela,
• Rakom grkljana,
• Rakom jednjaka,
• Rakom pankreasa,
• Rakom debelog creva,
• Rakom bubrega,
• Rakom mokraænih kanala i
• Rakom bešike.

Pasivno pušenje
Pri pušenju pušaè udiše 1/3 a okolina 2/3 dima.
Pasivno pušenje u Americi ubija više ljudi nego svi ostali aerozagaðivaèi zajedno. (EPA)
Sve posledice pasivnog pušenja su mnogo izraženije kod dece.
Deca – pasivni pušaèi su sklonija infekcijama i bolešljivija od vršnjaka koji ne žive u zadimljenom prostoru. Ova deca èešæe imaju alergijske reakcije, infekcije srednjeg uha, karijes, limfome i drugo.

SUROVA Stvarnost


Èetvrtina pušaèa umire prerano od posledica pušenja i sebi uskrati oko 20 godina života.
2025. – duvan æe biti vodeæi uzrok smrtnosti i nesposobnosti stanovništva.
Od 2025. æe godišnje od posledica pušenja umirati 10 miliona ljudi.
Danas od pušenja umire oko 5 000 000 pet miliona ljudi.
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Sat Jun 19, 2010 22:58 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
VREME JE DA PRESTANETE DA PUŠITE I DA ODABERETE ZDRAV ŽIVOT

Pušenje je hronièna zavisnost koja vas košta novca, vremena i, što je najvažnije, zdravlja. Zatvoreni krug zavisnosti može se prekinuti snažnom voljom i odluènošæu, a kako to da uèinite, otkrivaju vam Lisini struènjaci, pokretaèi dve uspešne škole nepušenja. (Lisa 10. jun 2010)

Pušenje u proseku skraæuje život muškarca za sedam, a žena za pet godina. Meðutim, pušenje ugrožava ne samo zdravlje pušaèa nego i zdravlje dece, kao i odraslih nepušaèa koji su izloženi duvanskom dimu. Iako ti podaci zvuèe alarmantno, u Srbiji se i dalje puši, prema nekim statistikama, oko 50% populacije, odnosno svaka druga osoba, što je pozamašna cifra. Procenjuje se i da u našoj zemlji za godinu dana od posledica pušenja umre oko 14.000 ljudi, a oboli njih 20.000. Ni ti porazni podaci oèigledno nisu uticali na svest pušaèa jer je nedavno ponovo pokretanje sprovoðenja zakona o zabrani pušenja na javnim mestima izazvalo buru njihovog protivljenja u javnosti. I dok zapadne zemlje na pušenje odavno gledaju kao na štetnu i primitivnu naviku, u našoj kulturi i podneblju cigareta se još uvek smatra delom liènog imidža i tradicije.

Prestanak pušenja je PROCES za koji se osoba priprema i psihièki i fizièki. Za to treba biti motivisan RADI SAMOG SEBE. Nakon što prestanete da pušite, morate da promenite i dotadašnje navike. Šetajte se, okupirajte misli nekom aktivnošæu, smanjite stres toplom kupkom, vežbajte, èitajte knjigu, idite na izlet, uživajte u lepoti prirode i dišite punim pluæima. Pušenje duvana izaziva ne samo fizièku nego i psihièku zavisnost.

Pri pokušaju prestanka pušenja javljaju se karakteristièni simptomi koji èine takozvani nikotinski apstinencijski sindrom, poput nemira, teskobe, promene raspoloženja, umora... koji su neprijatni i rezultat su fizièke zavisnosti. Taj sindrom uveden je i u Meðunarodnu klasifikaciju bolesti, i to u kategoriju mentalnih poremeæaja. Psihièka zavisnost traje duže, ali pušaè može da nauèi kako da se nosi sa njom. Jer, kao što se postaje pušaè kroz nekoliko stepeni (od eksperimentisanja, pušenja iz navike do razvoja zavisnosti) i prestanak pušenja isto tako je proces za koji se treba dobro psihièki i fizièki pripremiti, istièe dr Marta Èivljak, specijalista psihijatrije u intervju novinaru Lise.
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Sun Sep 23, 2012 11:38 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Prvi dim u osnovnoj školi
Vecernje novosti, Z. Radoviæ | 23. septembar 2012. 09:47 |
Uprkos akcijama protiv pušenja broj maloletnih zavisnika se ne smanjuje

Zabrana pušenja
UPRKOS zabrani pušenja na javnim mestima i "crvenom svetlu" za reklamiranje cigareta, devojke i mladiæi u Srbiji i dalje sve mlaði posežu za nikotinom. Prema poslednjem istraživanju, prvu cigaretu zapale sa 14 godina.

Rezultati istraživanja koje je Evropska agencija za rekonstrukciju realizovala u saradnji sa republièkim Ministarstvom zdravlja, i u kojem je uèestvovalo oko 3.000 srednjoškolaca, pokazali su da je èak 60 odsto srednjoškolaca u Srbiji probalo cigarete.


Jedni puše jer su videli od roditelja, drugi su prvi dim povukli na nagovor drugara. Anita Jakovljeviæ, psiholog u Gimnaziji "Sveti Sava", ubacuje na listu još jedan razlog zbog kojeg devojèice posežu za cigaretom, a to je - zabluda da æe tako smanjiti težinu!

NEMAJU VREMENA
Vera Jakšiæ, direktorka Poljoprivredne škole PKB iz Beograda, smatra da deca zbog nesigurnosti, a nekad i iz dosade, spas traže u cigaretama. - To je za srednjoškolce postala ozbiljna bolest zavisnosti i utièe na njihovo zdravlje, pa i na uspeh u školi - kaže direktorka. - Naši ðaci imaju mnogo obaveza, tri dana teorijske nastave i dva dana prakse. Na te èasove odlaze van naše ustanove i veoma dobro znaju pravila ponašanja. u mesarama, velikim trgovinskim lancima, pekarama ili na farmama nema ni govora o pušenju. Ne kažem da su svi nepušaèi, ali smatram da ih ima manje nego u gimnazijama ili ekonomskim školama. Tamo uèenici sede i slušaju nastavu, a naši imaju i dosta posla, pa ne stižu da razmišljaju o cigareti. To bi se smatralo i nepristojnim ponašanjem. - Kada poènu da puše one manje jedu, jer organizam ne traži hranu kao ranije i zbog toga ponekad izgube nekoliko kilograma - objašnjava Jakovljeviæeva. - Osim toga, adolescenti smatraju da je pušenje jedan od naèina da ubrzaju svoj razvoj i preðu u svet odraslih. To je uzrast kada emotivni razvoj kaska za fizièkim. Oni oseæaju da su "odrasli", ali socijalne i emotivne veštine im još nisu razvijene. U želji da kompenzuju taj nedostatak oni oponašaju odrasle kroz oblaèenje, frizuru, pa i pušenje. S obzirom na to da je cigareta još previše dostupna, to je jedno od retkih "zadovoljstava" koje sebi mogu da priušte, jer za garderobu koju žele i putovanja nemaju novca.

Pritisak vršnjaka, smatra naša sagovornica, veoma je znaèajan razlog da se zapali prva cigareta, a u ovom uzrastu ona ima i ulogu da smanji nervozu.

- Kada se naðu na žurci ili nekom skupu gde je i njihova simpatija ili neke osobe koje su im bitne, oni puše da bi suzbili tremu - prièa Anita Jakoviljeviæ. - Tako stavljaju masku samouverenosti i imaju šta da rade dok traje išèekivanje. Prevencija je rešenje, a za nju nije rano èak ni u prvom razredu osnovne škole, jer ima dece koja su prvi dim povukla veæ sa 11 godina. Od tog perioda pa sve do punoletstva najkritièniji je period u kojem se mladi odluèuju da propuše.

Doktorka Svetlana Mladenoviæ Jankoviæ, naèelnik u Centru za promociju zdravlja Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, kaže da deèaci u proseku veæ u šestom razredu poènu da puše.

- Poslednji precizni podaci su iz 2006. godine, a tek kada budu objavljeni rezultati Nacionalnog istraživanja zdravlja stanovnika Srbije, koje je u toku, znaæemo da li su sve kampanje i zabrane urodile plodom - prièa dr Mladenoviæ Jankoviæ.

Prosvetni radnici, meðutim, veæ znaju "situaciju na terenu" - nije postignut znaèajniji napredak. U školama pušenje nije dozvoljeno, ali na velikim, a naroèito na malim odmorima (zbog kratkog vremena od pet minuta) iz skoro svake srednje škole "izleæu" grupe mladih koji nestrpljivo posežu za dimom cigarete.

NIKAKO DA OSTAVE
STRUÈNjACI napominju da je jedna od velikih zabluda pušaèa da mogu da prestanu sa pušenjem kada god požele. Nažalost, èinjenice govore da je, kada se jednom ova navika uèvrsti, ostavljanje cigareta muèan i retko uspešan proces. Èak i kod onih koji puše do èetiri cigarete dnevno verovatnoæa razvijanja zavisnosti je 90 odsto.
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum