BZNR Forum Index
Author Message

<  Izvođenje radova na gradilištu  ~  Kaznene odredbe po čl.69 Zakona o BZNR

vojimir
Posted: Fri Nov 20, 2015 16:25 Reply with quote
Joined: 14 Jun 2013 Posts: 8
Poslodavac koji je izvodio radove na gradilištu uredno je prijavio radove i izradio Elaborat o uređenju gradilišta.U elaboratu je naveo da ne izvodi radove na visini iako je u drugoj fazi planirao da izvodi radove na postavljanju alubond fasade.U međuvremenu je izvršio pregled radnika za rad na visini i izradio izmenu i dopunu akta o proceni rizika i radno mesto proglasio kao radno mesto sa povećanim rizikom.Po završetku prve faze radova na ugradnji stolarije,ponovo je prijavio radove za izradu fasade i naveo u Elaboratu o izvođenju radova da se radovi izvode na visini.Posle nekoliko dana,inspektor rada je izvršio pregled gradilišta i konstatovao da izvođać radova izvodi radove a nije pribavio ocenu službe medicine rada i Uverenje za ukazivanje prve pomoći.Nakon toga,izdao je rešenje o otklanjaju nedostataka i poslodavac je postupio po rešenju inspektora u ostavljenom roku.U momentu inspekcijskog pregleda inspektor je dobio informaciju od radnika koji se radovi izvode ,a ne od poslodavca ili lica za BZNR i sutradan naložio usmeno da mu se sva raspoloživa dokumentacija dostavi na uvid.Bez obzira što je poslodavac ispoštovao Rešenje inspektora rada,pokrenut je prekršajni postupak protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zato što nije pribavljena ocena službe medicine rada za radno mesto sa povećanim rizikom i Uverenje o pružanju prve pomoći.Odlukom Prekršajnog suda poslovdavac je kažnjen novčanom kaznom kao odgovorno pravno licei odgovorno lice.Poslodavac je u momentu pregleda,nije uzeo u obzir da se još nisu izvodili radovi na visini jer su se samo izvodili pripremni radovi na nivelaciji buduće podkonstrukcije alubondfasade.Takođe u momentu pregleda je postavljana cevasta skela od strane drugog izvođača koja bi se koristila za postavljanje fasade.Postavlja se pitanje da li inspektor rada može da dobije informaciju na gradilištu od radnika ili je obavezan da tu informaciju pribavi od odgovornog lica.Takođe da li je poslodavac u obavezi da pribavi prethodno ocenu službe medicine rada ili od momenta otpočinjanja radova sobzirom da su se radovi izvodili u dve faze .
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum