BZNR Forum Index
Author Message

<  Važni datumi i dešavanja  ~  1. Maj - Međunarodni praznik rada - prava zaposlenih!?

galamic
Posted: Mon May 24, 2010 12:42 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Радно правни статус запослених и извори права

У систему радног законодавства Закон о раду (ЗОР) има положај тзв. матичног закона и он се у целини примењујње у радним срединама које су под његовом јурисдикцијом. То значи да ЗОР, осим својства матичног радног закона, карактерише интегралност. Он је у целини посвећен проблемима радних односа.
Закон о раду је матични закон у области рада у Републици Србији. Његове одредбе се примењују у свим радним срединама, било директно, било супсидијарно.
Он се директно примењује у предузећима (привредним друштвима), банкама, организацијама за осигурање, као и код других домаћих и страних правних лица и предузетника за које не важе посебни прописи. Супсидијарно, Закон о раду се примењује у државним органима, органима аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и у другим радним срединама у којима се радни односи уређују посебним законским прописма (Законом о државним службеницима, Законом о радним односима у државним органима, Законом о Војсци, Законом о полицији, Законом о основама образовања и васпитања, Законом о здравственој заштити, Законом о спорту, закони који уређују поједина питања радних односа у области правосуђа итд). За наведене законе може се рећи да представљају радне законе у ужем смислу, будући да регулишу питања из проблематике радних односа. Осим њих, велики број питања од значаја за раднике и послодавце регулишу закони који се означавају као радни закони у ширем смислу. Између осталих, то су: Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о штрајку, Закон о државним и другим празницима, Закон о мирном решавању радних спосрова, Закон о социјално-економском савету, Закон о условима за заснивање радног односа са страним држављанима, Закон о евиденцијама у области рада, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закон о радном оспособљавању и запошљавању инвалида, Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о платама државних службеника и намештеника.
Сходно реченом, одредбе Закона о раду имају карактер општих прописа. По древном принципу Lex specialis derogate legi generali, сваки посебан закон који регулише материју радних односа има јачу снагу од Закона о раду као општег (матичног) закона. Али, ако посебним законом одређена питања нису уређена, онда се и у радним срединама које покривају специјални радни закони примењују опште норме Закона о раду, по моделу супсидијарне примене. Осим тога што се у целини примењује код послодаваца који су у тзв. општем радноправном режиму (привредна друштва, предузетници), одредбе ЗОР се примењују и на запослене у државним органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама, али само у оним питањима која нису регулисана посебним законима којима је успостављен посебан радни режим за наведене категорије запослених (супсидијарна примена ЗОР).
Закон о раду се у државним органима, органима аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и у другим радним срединама у којима се радни односи уређују посебним законским прописма примењује супсидијарно. Ти посебни закони регулишу и бројна друга питања и правне односе у својим делатностима, а парцијално и радне односе (као што су на пример, Закон о државним службеницима, Закон о радним односима у државним органима, Закон о Војсци, Закон о полицији, Закон о основама система образовања и васпитања, итд).
Закон о раду је свеобухватан радни закон, па сходно реченом, одредбе Закона о раду као такве имају карактер општих прописа.
Као резиме, треба још једном истаћи да ЗОР представља општи радни пропис (lex generalis) који се у одређеним радним срединама примењује у целини, а у другим срединама у којима су посебним законима (lex specialis) регулисане специфичности радних односа, примењују се само на нерегулисана питања, уз примену принципа (Lex specialis derogate legi generali).

У нашој правној регулативи многа питања из области радних односа регулисана су бројним подзаконским актима које доноси Влада и ресорна министарства у области рада и социјалне политике и запошљавања. С обзиром на нижу правну снагу ових аката у односу на закон, подзаконски акти се могу оквалификовати као допунски извор радног права.

У Србије је донето преко сто подзаконских прописа који уређују поједине радноправене сегменте, међу којима по бројности предњаче правилници (преко 60) и уредбе (око 30). Ту су, даље, одлуке, наредбе, упутства и други подзаконски акти. Бројни правилници су уског домашаја и уређују само један сегмент радног односа, са применом на ограничени број запослених. Тој групацији припадају правилници који се односе на заштиту на раду у појединим радним срединама (грађевинарству, рударству, хемијској индустрији итд).
Idea Idea Idea


Last edited by galamic on Tue May 01, 2012 07:02; edited 4 times in total
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Tue May 25, 2010 09:49 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Tema majskog broja lista PREDUZEĆE pod naslovom STRAH OD LETENJA
prenosi sliku stvarnosti u kojoj SRBI RADE PO EVROPSKIM STANDARDIMA U BALKANSKIM USLOVIMA. Autor članak: Zoran Preradović.

Decenijsko tranziciono dresiranje i mrcvarenje nekada ponosnog samoupravljača pretvorili su u preplašenog gubitnika. Kako biti dovoljno oprezan u pregovorima sa poslodavcem i ne pitati odmah za ono što je najnormalnije - platu, kako ne naljutiti poslodavca, a dokazati prekovremeni rad, kako zadržati elementarno ljudsko dostojanstvo a sačuvati posao, samo su neka pitanja koja tranzicioni radnik postavlja sebi, strahujući od brendiranih udarnika privatizacije ogrezlih u jeftinu retoriku i skupe estradne navike. Sagovornici autoru u navedenom članku su Radmila Bukumirić Katić, pomoćnik ministra za rad i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Zoran Stiljković, profesor na fakultetu političkih nauka. Nataša Zavođa, direktor pravne službe Unije poslodavaca, Radovan Ristanović, direktor Inspektorata za rad, Svetlana Vukomanović iz Foruma za demokratiju, Aleksandar Dimitrijević, radnik fabrike automobila ''Fijat'' u Kragujevcu,

Između ostalog u tesktu su navedeni i neki od Uobičajenih uslova u kojim ardai srpski radnik:
- Neprekidno se brine hoće li dobiti sledeću platu
- Često radi ''na crno'', zbog čega nema zdravstveno osiguranje, i ne stiče uslove za penziju
- Samo retko može da iskoristi onoliko odmora koliko mu po Zakonu o radu sleduje
- O naknadi za prekovremeni rad može da mašta
- Radnik se tretira kao trošak koji treba smanjiti, a ne kao neko ko kompaniji donosi profit
- Formalno je zaštićen zakonima o radu koji su po standardima EU, ali su u praksi samo ''mrtvo slovo na papiru''
- Ponekad radnici nisu ni svesni prava koja im pripadaju po odredbama Zakona o radu
- Poslodavci često ne žele da ulažu u zaštitnu opremu jer je doživljavaju kao trošak bez koga se može, iako su kazne visoke. Na primer, za nenošenje šlema na gradilištu predviđena je globa od oko 20.000 dinara.


Last edited by galamic on Sun Jun 27, 2010 13:07; edited 1 time in total
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Sat Jun 19, 2010 15:52 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Снежана Лакићевић Стојачић на 99. заседању МОР-а у Женеви

Државни секретар у Министарству рада и социјалне политике Снежана Лакићевић Стојачић истакла је да су отварање нових радних места, задовољавајућа примања, јачање социјалног дијалога као и реализација основних принципа у вези са радом, приоритетна питања у раду Владе Републике Србије.

Говорећи као шеф делегације Републике Србије на 99. заседању Међународне организације рада у Женеви, којој присуствују и представници послодаваца и синдиката из Србије, она је подсетила да је Република Србија ратификовала све фундаменталне конвенције Међународне организације рада, њих 71, и да сваке године ратификује нове.

Србија је, нагласила је Снежана Лакићевић Стојачић, привржена принципима МОР-а и додала да ће конференција допринети даљем оснаживању социјалне солидарности и успостављању социјалне стабилности у свету и , истовремено, бити покретач развоја снажног социјалног партнерства на националном и интернационалном нивоу.
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Wed Jun 23, 2010 11:00 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Поштовани форумаши, колегинице и колеге, наша је обавеза да послодавцу припремимо квалитетне информације о свим обавезама који се односе на заштиту запослених из области радно правног статуса и наравно БЗР. Зато морамо користити све могуће изворе знања које су нам на располагању и које је послодавац спреман подржати и финансирати, а та његова обавеза је прописана и одредбама Закона о БЗР.

Актуелни семинари у области рада

НИП ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР, едукативна кућа за савремено пословање из Београда организује Семинар на тему ''Новине у прописима у области рада'' који се одржава 25. јуна 2010. године (петак) у Београду, Дом синдиката, Трг Николе Пашића 5а времену од 09.00 до 15.00. Теме које се обрађују на семинару обухавтају области: обавеза запошљавање особа са инвалидитетом, спречавања злостављања на раду (мобинг), спровођења заштите запослених од дуванског дима, радног ангажовања волонтера, прописа у припреми (измене Закона о раду, Закон о штрајку, Закон о платама у јавним службама), саглдеавања прописа са аспекта БЅР, надзора Инспекције рада и мирног решавања радних спорова.

Детањније информације о семинару, пријави и условима на сајту НИП ОИ: www.obrazovni.rs
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Thu Jun 24, 2010 19:05 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu :

Pravo na bezbednost i zdravlje na radu imaju zaposleni (domaće ili strano fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca), kao i lice koje po bilo kom osnovu radi kod poslodavca. Pravo na bezbednost i zdravlje na radu je pravo iz radnog odnosa, odnosno pravo po osnovu rada, te se prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu uređuju kolektivnim ugovorom, opštim aktom ili ugovorom o radu. Exclamation
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Thu Jul 01, 2010 19:52 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Milica Delević: Evropskim propisima do liberalizacije tržišta rada
01. jul 2010. | 10:28 Izvor: Beta

Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila da je planirano da do kraja 2012. svi zakoni kojima je regulisana oblast rada budu usklađeni sa evropskim propisima. Milica Delević je za magazin na engleskom Perspektiv, koji izdaje Privredna komora SAD, rekla da će novi zakon o radu, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja ove godine, prilagoditi srpsko tržište evropskom. Prema njenim rečima, u planu je da sledeće godine bude usvojen i zakon o zapošljavanju stranih državljana.

Milica Delević je rekla da su koristi od uslađenja zakona to što sloboda kretanja radnika podrazumeva da svaki državljanin EU ima pravo na pristup zaposlenju pod istim uslovima kao i državljanin zemlje u kojoj se traži zapošlenje.
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Sat Jul 03, 2010 13:23 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Prekovremeni rad mora da se plati!

Mnogi radnici, nažalost, i ne znaju koja su im prava, što je potvrdila i kampanja „Snaga društvene odgovornosti – država, biznis i građani za ekonomska i socijalna prava“ koju je sproveo Centar za demokratiju. Upravo zbog toga se i u Forum prenose pojedini delovi brošure „Dobra praksa korporacija u zaštiti radnika“, koji će vam pomoći da se upoznate sa svojim pravima na radnom mestu.

- Poslodavac je dužan da zaposlenom uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje (penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti).
- Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje najkasnije 15 dana od momenta kada je primljen u radni odnos.
- Poslodavac može da zaključi ugovor o radu na određeno vreme radi obavljanja sezonskih poslova, određenog projekta, u slučaju povećanja obima posla koji traje određeno vreme i slično. Međutim, tako zasnovan radni odnos, neprekidno ili s prekidima, ne može da traje duže od 12 meseci.
- Poslodavac može da traži od zaposlenog da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima, s tim da prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno, niti duže od četiri sata dnevno.
- Poslodavac je dužan da isplati zaposlenom bar minimalnu zaradu, čiji iznos na svakih šest meseci, na osnovu troškova života, kretanja prosečne zarade, stope nezaposlenosti, opšteg nivoa ekonomskog razvoja i sl., utvrđuju Socijalno-ekonomski savet ili Vlada.
- Zasnivanje radnog odnosa sa ženskom osobom poslodavac ne može da uslovljava testom trudnoće, osim ako se radi o poslovima koji su veoma rizični za zdravlje žene i deteta.
- Poslodavac ne može od kandidata za posao da zahteva podatke o porodičnom ili bračnom statusu i planiranju porodice, odnosno ne može da traži dostavljanje isprava i drugih dokaza koji nisu od neposrednog značaja za obavljanje konkretnog posla.
- Zaposlenu ženu za vreme trudnoće poslodavac ne sme da angažuje na poslovima koji su štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta, niti na prekovremenom i noćnom radu za vreme prve 32 nedelje trudnoće, kao i poslednjih osam nedelja.
- Porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta traju ukupno 365 dana. Porodiljsko odsustvo počinje najranije 45 dana pre termina za porođaj, a najkasnije 28 dana pre porođaja.
Arrow
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Thu Jul 15, 2010 22:29 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Sindikati: Milion potpisa protiv Zakona o PIO

15. jul 2010. | 14:49 | Izvor: Tanjug

NIŠ - Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije (ASNS) Ranka Savić izjavila je danas u Nišu da će taj sindikat započeti prikupljanje milion potpisa u Srbiji za povlačenje novog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) ako u narednih deset dana ne bude organizovan sastanak svih sindikata sa premijerom Mirkom Cvetkovićem na kome bi se postigao dogovor o povlačenju tog dokumenta.

"Ukoliko sastanak ne bude organizovan u narednih deset dana, krenuće se sa prikupljanjem potpisa širom Srbije za povlačenje zakona, a to će biti samo uvod u generalni štrajk koji smo spremni da organizujemo u septembru", rekla je predsednica ASNS-a.

Savićeva je izjavila da su ASNS i svi ostali sindikati u zemlji postigli dogovor da najpre upute zahtev premijeru Srbije za zajednički sastanak na kome će ga obavestiti o razlozima nezadovoljstva novim zakonskim rešenjima.

"Iskreno verujem da ćemo ovog puta biti jedinstveni i pokazati Vladi Srbije radničku snagu. Ako ne budemo dovoljno jaki, to će biti samo novi vetar u leđa Vladi Srbije za donošenje novih zakona bez prethodne održane javne rasprave, kakav je slučaj sa Zakonom o PIO", smatra ona.

Na sastanku svih sindikata održanom prošle sedmice, zauzet je zajednički stav da se ne dozvoli usvajanje novog Zakona o PIO jer je, kako su sindikati ocenili, izuzetno restriktivan, ne sadrži efikasan sistem naplate po osnovu PIO osiguranja, ozbiljno je pomerena granica za odlazak u penziju, posebno za žene, više nema kategorije delimične invalidnosti, a planira se i drugačije usklađivanje penzija, što će dodatno ugroziti i onako težak položaj penzionera.

Novi zakon predviđa i uključivanje vojnih penzionera u civilni PIO fond, što ne postoji ni u jednoj zemlji u Evropi i svetu. Idea Idea Idea
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Sat Apr 30, 2011 09:34 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Vesti Društvo Nesklad propisa i prakse
Janković: U Srbiji se krše prava radnika
Beta | 30. 04. 2011. - 00:52h |

BEOGRAD - Zaštitnik građana Saša Janković upozorio je juče, povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, da se u Srbiji krše prava radnika i apelovao na državu da ih zaštiti, a na poslodavce da poštuju radnička prava.

"Nesklad između propisima zagarantovanih i u praksi poštovanih prava zaposlenih u Srbiji se olako toleriše i opravdava, dok pojedini poslodavci, pogotovo u manjim mestima, zloupotrebljavaju masovnu nezaposlenost i praktično ucenjuju lokalno stanovništvo da radi pod bilo kakvim uslovima", ukazao je Janković.

Kako se navodi u saopštenju iz njegove kancelarije, zaštitnik građana je rekao i da mu se radnici najčešće žale da im poslodavci krše pravo na dnevni, nedeljni i godišnji odmor, kao i da im ne plaćaju prekovremeni rad.

"Kada poslodavci krše zakon i ne uplaćuju obavezne doprinose u penzijski, zdravstveni i druge fondove, štetu i dalje po važećem zakonskom rešenju snose radnici", naveo je Janković.

"Radnici se žale i da rade na određeno vreme znatno duže nego što je to predviđeno Zakonom o radu. Ima diskriminacije žena na poslu, ne zapošljavaju se dovoljno osobe sa invaliditetom", ukazao je Janković.

On je rekao i da se u Srbiji "radi na crno", kao i da poslodavci plate radnika prikazuju manjim nego što jesu da bi plaćali manje doprinose zbog čega će i penzije tih radnika biti manje.

Zaštitnik građana je, takođe, ocenio i da poslodavci "argumentovano upozoravaju na procentualno previsoke doprinose, poreze, takse i druge državne i lokalne namete koji ih teraju u 'sivu zonu'".

"Veliki broj preduzeća i radnji muči se da opstane u takvim uslovima, i prava zaposlenih postaju kolateralna šteta na koju država jednim okom žmuri. Takva konfuzija otežava i da se razdvoje stvarno obespravljeni radnici od pojedinaca koji očekuju da i za nerad budu plaćeni i zaštićeni", upozorio je zaštitnik građana.

On je apelovao na državu da obezbedi mnogo bržu i delotvorniju zaštitu prava radnika, a poslodavce je podsetio da je samo poštovan radnik produktivan radnik. Idea Idea
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Tue May 01, 2012 07:04 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Међународни празник рада - 1. мај
01. мај 2012. | 02:15 | Извор: Танјуг

Широм света данас се обележава Међународни празник рада - Први мај.

Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) најавила је да ће у време првомајских празника организовати смотру радничког стваралаштва и спортска такмичења у Крагујевцу. "Ове године 1. мај нећемо обележити протестом имајући у виду да предстоје избори па самим тим и формирање нове владе, те ћемо након избора новоизабраним властима јасно ставити до знања да више нема компромиса и да радници захтевају брза и ефикасна решења", пише у саопштењу. Како наводи АСНС, прослава Међународног празника рада почиње од 10 сати, на простору Језера "Бубањ" у Крагујевцу. Том приликом ће бити постављен штанд за пружање бесплатне радно-правне помоћи, као и штанд на коме ће радници моћи да добију савете лекара и измере притисак и ниво шећера у крви.

Удружени синдикати Србије "Слога", Нови синдикат здравства Србије и Полицијски синдикат Србије најавили су да ће сутра организовати протест и протестну шетњу у Београду. Протестна шетња планирана је у подне, а окупљање је предвиђено на Славији, где ће се представници та три синдиката обратити окупљеним радницима, грађанима, али и представницима студентских и омладинских организација. Након тога биће организована шестња до Теразијске чесме. Ти синдикати позвали су раднике да се придруже протестној шетњи и тако покажу солидарност и јединство радничког покрета.

Заштитник грађана најавио је поводом обележавања Међународног празника рада, да ће новој влади, након избора, послати иницијативу за измену закона тако да се радницима безусловно признају права из социјалног и здравственог осигурања која им гарантује Устав, а да надлежни државни органи сносе одговорност за предузимање мера према послодавцима који не уплаћују законом прописане доприносе. Како је наведено у саопштењу омбудсмана поводом Међународног празника рада, због бахатости појединаца створен је велики јаз, а трпе радници и савесни послодавци. "Хиљаде грађана годишње жали се Заштитнику грађана због тога што су лишени права по основу рада која им Устав гарантује, али су закони и њихово спровођење такви да радници у пракси остају без њих", наведено је у саопштењу. Из те институције истичу и да поједини послодавци годинама крше закон и не уплаћују обавезне доприносе за здравствено и пензијско осигурање, због чега радници не могу да овере здравствене књижице или оду у пуноправну пензију, иако су то зарадили својим радом. Како је указано, Заштитнику грађана стиже све више притужби због избегавања пријављивања радника на обавезно социјално осигурање.

Међународни празник рада, 1. мај установљен је у знак сећања на тај дан 1886. године, када је више десетина хиљада радника у Чикагу изашло на улице захтевајући боље услове рада и осмочасовно радно време. Организатори протеста су захтеве претходно упутили послодавцима и властима тражећи да их испуне до 1. маја 1886. године. Као одговор тим захтевима уследила је репресија, и у сукобима са полицијом било је жртава и рањених на обе стране. Седморица синдикалних активиста осуђени су на смрт.

Други конгрес Радничке интернационале, одлучио је да се од 1890. године 1. маја широм света одржавају масовне манифестације, демонстрације и штрајкови, као један од видова класне борбе, што је до краја 19. века и почетком 20. добило масовне размере.
Први мај у Србији обележен је 1893. године протестним скуповима у Београду. Прва првомајска прослава у сеоским срединама у Србији била је у селу Дубона, код Младеновца две године касније.
Иако се Празник рада обележава широм света и у многим земљама је празник, он је најмасовније, на највишем нивоу, као једна од централних државних манифестација обележаван у социјалистичким земљама, када су одржаване параде и сличне манифестације.

Последњих година, првомајски протести поново добијају видове протестних окупљања незадовољних, мада су у негдашњим социјалистичким земљама изгубили на масовности. У Србији и региону временом се усталила пракса изласка у природу на тај дан на првомајски уранак.

Према Закону о државним празницима, првомајски празник се у Србији нерадно обележава два дана.
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum