BZNR Forum Index
Author Message

<  Mere ZOP  ~  Nove tehnologije u sistemima za dojavu požara

galamic
Posted: Sun Jun 06, 2010 18:42 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Fleksibilnost... umrežavanje... pouzdanost.. i internetski pristup u
sistemima za dojavu požara

Zbog dokazane efikasnosti u ranoj detekciji požara te posledièno omoguæavanje pravovremene evakuacije ljudi i brzog poèetka gašenja, u mnogim objektima je obavezna ugradnja sistema za dojavu požara. kako bi se osigurao kvalitet sistema, pri èemu je prioritet pouzdanost dojave požara, raznim pravilnicima i standardima definisane su bitne karakteristike sistema i ureðaja. Više je razloga, meðu kojima je tradicionalnost sistema, spora izmena standarda i pravilnika, da se imperativ pouzdanosti, obavezne provere usklaðenosti (projekta i opreme) s važeæim propisima, reðe pominju kad se govori o dojavi požara. Ali, njihova je primena veoma bitna, pogotovo kad se ima u vidu kako se najviše integracija na velikom graðevinskom objektu, 25%, sprovodi oko sistema za dojavu požara. Idea
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum