BZNR Forum Index
Author Message

<  Obuke  ~  Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

rille_master
Posted: Tue Jun 22, 2010 13:06 Reply with quote
Joined: 20 Apr 2010 Posts: 21 Location: Beograd
Postovane kolege,

Imam neka pitanja u vezi osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i nadam se da ce neko uspeti da mi da tacne odgovore.

Ja radim u jednoj gradjevinskoj firmi. Skoro smo primili jednog radnika i njemu u ugovoru o radu pise da ce biti rasporedjen na radno mesto betonirac. Pre stupanja na rad ja moram prvo da ga osposobim za bezbedan i zdrav rad, jel tako? Ja jedino sto imam to je neki obican test sa nekim pitanjima na koja zaposleni treba da odgovori i to je to. Da li sam ja ovim testom zavrsio osposobljavanje zaposlenog ili treba jos nesto da se uradi?

Hvala svima.
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Jun 29, 2010 12:39 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovani kolega,

Osposobljavanje može da sprovodi samo lice koje ima položen struèni ispit za obavljanje poslova lica za BZR (to je prvi uslov koji treba da ispunite da bi se osposobljavanje uopšte sprovelo i dokumentovalo na propisan naèin).
Zaposleni kog ste primili æe obavljati poslove betonirca, a radno mesto na kom radi, kao i opasnosti i štetnosti koje su prisutne na tom radnom mestu utvrðuju se aktom o proceni rizika.
Test koji imate možda možete delom da iskoristite, a delom da prilagodite za to radno mesto (oko nekih karakteristiènih stvari i pitanja konsultujte se sa neposrednim rukovodiocem zaposlenog). Inaèe test nije obavezan, ali na osnovu iskustva Vam savetujem da svakako pripremite test.
Kao dokaz da je osposobljavanje sprovedeno popunjava se obrazac 6 u koji upisujete rizike i mere iz akta o proceni rizika.
Zaposlenog treba da upoznate sa pravima, obavezama i odgovornostima na osnovu Zakona o BZR i Pravilnika kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti kod poslodavca, sa opasnostima i štetnostima koje se javljaju na tom radnom mestu, sa merama kojih treba da se pridržava itd. Takoðe, ako imate neka uputstva ili instrukcije treba da ih date zaposlenom i da ih navedete u obrascu 6. Ovim ste pokrili teorijsko osposobljavanje, a praktièno se sprovodi na radnom mestu, uz prisustvo neposrednog rukovodioca, koji izjavom ili sliènim dokumentom potvrðuje da je u nekom periodu zaposleni i praktièno osposobljen da posao obavlja na bezbedan naèin.
Nadam se da sam Vam bar malo pomogla.
View user's profile Send private message
rille_master
Posted: Wed Aug 25, 2010 10:36 Reply with quote
Joined: 20 Apr 2010 Posts: 21 Location: Beograd
Slobodanka, hvala Vam najlepse.

Jeste da odgovaram posle 2 meseca, ali sam pazljivo procitao Vasu poruku i mislim da mi je dosta toga jasno.

Imam jos jedno pitanje pa ako mozete, odgovorite. Pored ovih testova za osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad, da li svi zaposleni moraju da urade i neki test iz zastite od pozara i za pruzanje prve pomoci?

Hvala!
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Aug 25, 2010 14:59 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Obuka iz zaštite od požara je obavezna za sve zaposlene. Prema Zakonu o zaštiti od požara iz 88. godine radila se na 3 godine, a provera znanja svake godine. Provera znanja ukljuèuje i testiranje. Prema novom Zakonu iz 2009., èije odredbe poèinju da se primenjuju od 29.09.2010. osnovna obuka iz zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad. Provera znanja vrši se jednom u 3 godine.
Obuku iz prve pomoæi mogu da sprovode medicina rada i Crveni krst. Testiranje bi trebalo da bude sastavni deo obuke.
View user's profile Send private message
vladetaub
Posted: Fri Nov 19, 2010 12:17 Reply with quote
Joined: 05 Jul 2010 Posts: 7 Location: ub
Da ne otvaram novu temu. Da li je negde preciziran postupak praktiène obuke zaposlenih?Logièno je da uèestvuje lice za bzr i neposredni rukovodilac i ako je potrebno, osoba koja održava sredstvo za rad.
View user's profile Send private message Send e-mail
Gajiæ Branko
Posted: Fri Nov 19, 2010 17:56 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
Poštovani kolega,

Praktièno ospsobljavanje i provera trebalo bi da budu bliže regulisani (bez preteranog detaljisanja) opštim aktom poslodavca. Uprava za BZNR je pre 3-4 godine dala jedan model opšteg akta, gde je na idealan naèin normirala i ovaj segment.
Deo praktiène obuke bi prvo trebalo da izvrši lice za BZNR a da nastave neposredni rukovodilac i mentor (kolega na tom radnom mestu). Dok traje praktièno osposobljavanje i dok se ne izvrši provera (komisija od pomenuta tri lica), nema samostalnog rada, veæ radnik radi pod nadzorom mentora. O praktiènoj proveri saèinjava se zapisnik, koga potpisuje ova komisija i zaposleni.
Predmet provere je deo aktivnosti iz opisa poslova. Delom se posmatra zaposleni kako praktièno radi, odnosno demostrira rad na bezbedan i zdrav naèin a delom isprièa kako se nekim posao bezbedno radi jer se neki poslovi ne obavljaju u trenutku provere ili tog dana.
Za inspekciju, kako èujem, bitan je samo obrazac 6, u kome su navedeni poslovi, rizici, konkretne mere i uputstva.
Na kraju za obuku je potrebno formirati jedan mali dosije koji sadrži omot, ugovor o zasniovanju radnog odnosa ili aneks o premeštaju na drugo radno mesto, test iz teoretskog dela, zapisnik sa praktiène provere i obrazac 6.
View user's profile Send private message
anana
Posted: Mon Jun 03, 2013 12:06 Reply with quote
Joined: 19 Apr 2013 Posts: 2
Poštovani,
da li bi mogli da mi date detaljnije informacije u vezi povremenog rada na visini? U pitanju je povremeni rad na merdevinama i skeli na visinama od 3-4m.
Da li je dovoljno da obuku za bezbedan i zdrav rad odradi lice za BZR? i naravno, rade redovne lekarske preglede za rad na visini.
View user's profile Send private message
Gajiæ Branko
Posted: Mon Jun 03, 2013 15:31 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
Poštovana "anana",

Vi imate posla prvo sa dva uputstva: 1) uputstvo za rad na odreðenim merdevinama i 2) uputstvo za rad na odreðenoj skeli, pa tek sa obukom. U obrascu 6 moraju biti navedena ta dva uputstva.
Morate se pomuèiti da uputstva za bezbedan rad uradite sami. naravno, prvo konsultujuæi propise a zatim uputstva proizvoðaèa.
Najzad, postoje i starije kolege.
Ja sam se nadavao uputstava i drugog materijala (uspostavio kontakt putem pp- privatne poruke) i niko mi nije bio zahvalan. Èak, šta više, meðu te"mlade i neiskusne kolege" prošvercovala se jedna bezobzirna osoba pod pseudonimom i dobila dosta materijala i u znak grube nezahvalnosti mi otela radno mesto.
Ima ovde dobrih ljudi (Viktor, Vesna M i drugi) koji æe vam to dati. Vaše je da im pošaljete privatnu poruku.
View user's profile Send private message
anana
Posted: Wed Jun 05, 2013 10:35 Reply with quote
Joined: 19 Apr 2013 Posts: 2
Hvala puno!
Ali moje pitanje je da li radnici smeju da rade na visinama veæim od 3m sa obukom koju ja održim (uz ta dva uputstva)?
View user's profile Send private message
viktorv
Posted: Wed Jun 05, 2013 11:05 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
Daj mi mail pa ti saljem uputstvo za rad na merdevinama.
View user's profile Send private message MSN Messenger
viktorv
Posted: Wed Jun 05, 2013 11:06 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
Da ako imas licencu kao lice za bezbednost i zdravlje na radu. U suprotnom mora obuku da obavi lice sa licencom ili angažuješ spoljašnu firmu sa lic
View user's profile Send private message MSN Messenger
Gajiæ Branko
Posted: Wed Jun 05, 2013 14:29 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
Poštovana koleginice "anana",

Eto, Viktor je dao odgovor o pravu na obuèavanje zaposlenih, poslaæe uputstvo za merdevine a neka neko od kolega pošalje uputstvo za skelu. Mislim da i to Viktor ima.
Vaše je da otvorite propis koji govori o radu na visini i da definitivno utvrdite da li se u Vašem sluèaju radi o radovima na visini.
View user's profile Send private message
Jelenica
Posted: Thu Aug 08, 2013 11:11 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 18 Location: Beograd
Gajiæ Branko wrote:
Poštovani kolega,

Praktièno ospsobljavanje i provera trebalo bi da budu bliže regulisani (bez preteranog detaljisanja) opštim aktom poslodavca. Uprava za BZNR je pre 3-4 godine dala jedan model opšteg akta, gde je na idealan naèin normirala i ovaj segment.
Deo praktiène obuke bi prvo trebalo da izvrši lice za BZNR a da nastave neposredni rukovodilac i mentor (kolega na tom radnom mestu). Dok traje praktièno osposobljavanje i dok se ne izvrši provera (komisija od pomenuta tri lica), nema samostalnog rada, veæ radnik radi pod nadzorom mentora. O praktiènoj proveri saèinjava se zapisnik, koga potpisuje ova komisija i zaposleni.
Predmet provere je deo aktivnosti iz opisa poslova. Delom se posmatra zaposleni kako praktièno radi, odnosno demostrira rad na bezbedan i zdrav naèin a delom isprièa kako se nekim posao bezbedno radi jer se neki poslovi ne obavljaju u trenutku provere ili tog dana.
Za inspekciju, kako èujem, bitan je samo obrazac 6, u kome su navedeni poslovi, rizici, konkretne mere i uputstva.
Na kraju za obuku je potrebno formirati jedan mali dosije koji sadrži omot, ugovor o zasniovanju radnog odnosa ili aneks o premeštaju na drugo radno mesto, test iz teoretskog dela, zapisnik sa praktiène provere i obrazac 6.


Postovane kolege,
1.gde mogu da nadjem opsti model akta kojim se uredjuje oblast osposobljavanja (spomenuto u prvim recenicama)?

2.Da li je nekim pravnim aktom regulisano ukljucivanje neposrednih rukovodilaca u proces osposobljavanja?
Pitam jer imam problem, da objasnim da je to neophodno, a neposredni rukovodioci smatraju da to treba da obavi sve Lice za bznr, pa ne znam na koji pravni osnov da se pozovem.
View user's profile Send private message
Gajiæ Branko
Posted: Tue Aug 13, 2013 22:14 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
Poštovana koleginice,

Odgov or na Vaša pitanja nalazi se u mom prethodnom komentaru. Pitanje osposobljavanja se reguliše u okviru pravilnika o BZNR ili kolektivnog ugovora na naèin kako sam objasnio. To je to samo se pretv ori u normu.

Uloga nižeg menadžmenta je takoðe objašnjena. Oni treba da uèestvuju u osposobljavanju zaposlenih za bezbedan rad apostrofirajuæi bezbednost kod metota, postupaka i tehnika rada na radnom mestu. Ti prvi neposredni rukovodioci su prvi organizatori i kontrolori primene mera BZNR.
Isto se to reguliše u opštem aktu o BZNR kada se kod poslodavca kao fikcije organima i pojedincima dodeluju uloge iz oblasti BZNR.
Uprava za BZNR ima odlièan ugledni primerak opšteg akta o BZNR i treba ga pribaviti od njih i veæi deo odredbi treba ugraditi ili prilagoditi svojim uslovima.
View user's profile Send private message
ThinkingGost
Posted: Thu Mar 17, 2016 14:27 Reply with quote
Joined: 17 Mar 2016 Posts: 4
Upucena sam u polaganje ispita i kako i sta sadrzi ispit itd. ali me interesuje koliko ovaj posao oduzima vremena. Obzirom da bih polagala kao fizicko lice bez iskustva za rad u jednoj firmi. U pitanju je samo jedna firma koja bi me i poslala i platila polaganje, pa ako ima dosta posla i obaveza oko pracenja tih seminara, koliko su obavezni, da li da delegiram nekoj drugoj osobi u firmi.

Unapred hvala Surprised
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum