BZNR Forum Index
Author Message

<  Obuke  ~  Upoznavanje novih radnika za zdrav i bezbjedan rad

zzibnr
Posted: Mon Oct 17, 2016 14:37 Reply with quote
Joined: 07 Oct 2016 Posts: 18
Interesuje me na koji naèin (usmeno,prezentacija i sl.) i ukom obimu upoznajete novozaposlene sa oblašæu zaštite i zdravlja na radu. Da li ih, tom prilikom, evidentirate kroz neki poseban dokument i da li odmah radite testiranje iz znr?
Interesuje me vaša iskustva i naèin na koji vi to radite.


Hvala unaprijed
View user's profile Send private message
milutin
Posted: Thu Oct 20, 2016 13:28 Reply with quote
Joined: 22 Mar 2015 Posts: 7 Location: Brus
Osposobljavanje radite prema programu koji treba da donesete i u kojem regulišete kako, po kojim temama i koliko traje teorijsko osposobljavanje, naèin provere teorijske osposobljenosti i isto to za praktièno osposobljavanje. Obavezna evidencija i dokumentacija po Zakonu je samo obrazac 6 evidencije, ali veæina firmi dokumentuje teorijsku proveru testom, a praktiènu nekim zapisom o praktiènoj proveri, odnosno osposobljenosti.
Trajanje obuke se definiše prema rizicima radnog mesta i nema pravila, sami odreðujete, Recimo 1 sat teorije i 1 sat prakse za najjednostavnije poslove/RM pa do 10 – 20 èasova teorije i 10 – 20 dana prakse uz rad za koje vreme ne smeju samostalno da rade (na primer za rad na visini, u dubini, rukovalaca složenom opremom…)
View user's profile Send private message
zzibnr
Posted: Thu Oct 20, 2016 14:43 Reply with quote
Joined: 07 Oct 2016 Posts: 18
Hvala kolega na odgovoru.
Ja sam mislila na "nove" radnike, koji prvi put zasnivaju radni odnos u preduzeæu. Nisam mislila na opštu obuku iz ZNR,koja se "periodièno" sprovodi u preduzeæu i za koju je potreban "plan i program obuke", skripta i testovi,a koja se odvija teoretski/predavanje i praktièno/testiranje radnika. Nakon svega toga se izdaju radnicima Uvjerenja-tako je bar u R.Srpskoj, gdje ja radim.Naravno na kraju se saèini Zapisnik itd....Obuku za rad na visini i specifiènim poslovima (recimo poveæanog rizika) radimo komisijski, uz prisustvo nekoliko èlanova iz razlièitih profesija shodno obuci koja je u pitanju. To su interne obuke i postupak je isti kao i za "opštu obuku".
Konkretno ja "nove radnike" ,na šta sam i mislila otvarajuæi ovu temu, prije poèetka rada odnosno rasporeðivanja na poslove i radne zadatke, upoznajem sa materijom ZNR usmeno u vidu kratkog i uopštenog predavanja. Upoznam ih sa djelatnošæu preduzeæa, opasnostima i štetnostima koje se mogu pojaviti u toku rada i u radnoj sredini, mjerama zaštite, pružanjem PP. ujedno ih upoznam sa pravima i obavezama koje poslodavac ima prema njima i obrnuto. Nakon toga popune tzv. "Evidentni karton" (ime, prezime, datum, mjesto roðenja, naziv radnog mjesta na koje je rasporeðen u skladu sa Ugovorom, struèna sprema) u kojem svojim potpisom potvrde da su upoznati sa prethodno navedenim. Skoro nam je Inspektor iz ZNR tražio da rade i testove nakon tog predavanja i evidentiranja, pa se i to poèelo praktikovati.
Valjda smo se razumjeli, a možda se i naèini razlikuju u Srbiji i R.Srpskoj, mada je suština ista.
Interesovalo me kako to rade kolege u drugim preduzeæima.

Veliki pozdrav
View user's profile Send private message
milutin
Posted: Fri Oct 21, 2016 08:08 Reply with quote
Joined: 22 Mar 2015 Posts: 7 Location: Brus
Super, samo sadržaj ove buke treba biti prilagoðen rizicima na random mestu a to se u Srbiji definiše aktom o proceni rizika.
Nakon što evidentirate ovu obuku, predlažem vam da zaposlene pošaljete da zaduže SLZ I onda ih odvedete kod neposrednog rukovodioca da ih osposobi za praktiènu primenu mera za ZNR na svom random mestu/poslovima. Na kraju, I ta osposobljenost bi se trebala dokumentovati.
View user's profile Send private message
zzibnr
Posted: Fri Oct 21, 2016 08:55 Reply with quote
Joined: 07 Oct 2016 Posts: 18
Da, kolega, tako i radimo.
Nakon završenog upoznavanja sa tematikom iz ZNR,prilagoðenu radnom mjestu tih novoprimljenih radnika i njihovom evidentiranju u "Evidentne kartone" (eventualno i testiranju),a sve shodno "Aktu o procjeni rizika za radno mjesto i radnu sredinu" oni se upuæuju ponovo u Kadrovsku službu, odakle ih dalje prosljeðuju na odreðene lokacije radi zaduženja LZS-a i svemu ostalom što je potrebno.Tek nakon toga idu preko admin.tehn.referenta u Sektor/OJ/RJ/Službu kod neposrednog rukovodioca gdje dobijaju dalje upute za rad shodno opisu poslova i radnih zadataka itd.

Veliki pozdrav Smile
View user's profile Send private message
zzibnr
Posted: Fri Oct 21, 2016 09:04 Reply with quote
Joined: 07 Oct 2016 Posts: 18
Da, zaboravih napisati da mi je drago da imam sa kim da razmjenim mišljenje i da prodiskutujem na odreðene teme.

Još jednom hvala
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum