BZNR Forum Index
Author Message

<  Obuke  ~  Obuka za bezbjedan rad sa karetama

zzibnr
Posted: Fri Oct 21, 2016 08:41 Reply with quote
Joined: 07 Oct 2016 Posts: 18
Da li me neko može uputiti na neki zakonski dokument koji obraðuje dio bezbjednog rukovanja "karetama" ?

Hvala unaprijed
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Fri Oct 21, 2016 10:52 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
zzibnr wrote:
Da li me neko može uputiti na neki zakonski dokument koji obraðuje dio bezbjednog rukovanja "karetama" ?

Hvala unaprijed


Šta su karete?
Ja sam pronašla da je to prikolica, bez stranica, na kojoj se prevoze drva, ali nisam sigurna da li je taèno. Objasnite malo o èemu se radi, da bismo mogli da odgovorimo
View user's profile Send private message
milutin
Posted: Fri Oct 21, 2016 10:55 Reply with quote
Joined: 22 Mar 2015 Posts: 7 Location: Brus
Ako mislite na kareta prikolice, nema posebne zakonske regulative. Pošto je to oprema za rad, ona podpada pod obaveze iz Pravilnika o preventivnim merama za BZR pri korišæenju opreme za rad. Njih mogu da koriste samo imenovani rukovaoci koji moraju da budu struèno osposobljeni za rukovanje karetama sa dokumentovanjem osposobljenosti (potvrda, uverenje). Pored toga (ili u sklopu tog osposobljavanja) moraju biti osposobljeni i za bezbedno rukovanje karetama što takoðe mora biti dokumentovano.
View user's profile Send private message
zzibnr
Posted: Fri Oct 21, 2016 12:10 Reply with quote
Joined: 07 Oct 2016 Posts: 18
Pod karetama, u mom sluèaju.mislila sam na kolica na el.motorni pogon, konkretno Tip EKN 1001, koja se koriste u elektroodržavanju za prenošenje tereta.
Interesuje me da li neko ima dio koji se odnosi na bezbjedno rukovanje odnosno neku vrstu upustva za bezbjedan rad ili da me uputi gdje bih to mogla da pogledam.

Ako neko ima nešto o ovome bila bih veoma zahvalna da me uputi

Jelena
View user's profile Send private message
milutin
Posted: Fri Oct 21, 2016 13:28 Reply with quote
Joined: 22 Mar 2015 Posts: 7 Location: Brus
Draga Jejena,
Ako dotiène karete niste sami pravili (što nije preporuèljivo!) onda bi ste, po propisima, trebali da od isporuèilaca dobijete uputstvo za upotrebu I održavanje, koje vam je osnovno za obuku. Ako nemate I ne možete da pronaðete od proizvoðaèa (isto ili slièno uputstvo) predlažem Vam da formirate tim (mašinac I elektro I dr) I da sami izradite uputstvo.
View user's profile Send private message
zzibnr
Posted: Fri Oct 21, 2016 14:23 Reply with quote
Joined: 07 Oct 2016 Posts: 18
Nismo karete sami pravili, veæ se one koriste dugi niz godina (desetinama) u preduzeæu i problem je baš to upustvo,koje nedostaje.
Kod nas je u pripremi obuka za radnike za rukovanje karetom.
Da bi se sprovela ta obuka formira se tzv:Komisija od nekoliko èlanova odgovarajuæih profesija + lice iz ZNR. Svako obradi svoj dio i to se poveže u jednu cjelinu, u vidu skripte,koja se dostavi radnicima (uopšteno o karetama,tehn. ke, namjena, održavanje itd itd i naravno treba da postoji dio koji je vezan za bezbjedno rukovanje istom). Nakon teoretske obuke,prolaze i praktiènu i oni koji proðu istu,dobiju uvjerenja o obuèenosti,odnosno da mogu da rukuju predmetnom karetom.
Meni je u ovom sluèaju neophodan taj dio, koji se odnosi na upute za bezbjedno rukovanje. Na internetu sam našla ovaj tip karete, proizvoðaèa Konèar Termotehnika. Meðutim,pored nekih osnovnih teh. k-ka nisam naišla na neki dio koji bi se odnosio na bezbjedno upravljanje istom sem sledeæeg:

Ureðaji koji osiguravaju sigurno korištenje vozila:
-ureðaj za sprijeèavanje pokretanja vozila kad vozaè nije
na vozaèkoj platformi
-brava s kljuèem protiv neovlaštenog korištenja vozila
-dva svijetla za rad noæu
-sirena
Tako,kao i obièno, parola snaði se nekako, koristeæi sve što ti padne na pamet (internet,zakonsku regulativu, "pomoæ prijatelja" i sl.) da bi se dio posla u kojem se uèestvuje odradio "kako treba".
Ništa novo. Mi po obièaju moramo sve da znamo Very Happy
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum