BZNR Forum Index
Author Message

<  Obuke  ~  Radnici preko omladinske i studentske zadruge zadruge

sonja 011
Posted: Mon May 27, 2013 09:54 Reply with quote
Joined: 23 May 2012 Posts: 5
Kada se angazuju radnici preko omladinske zadruge, obavezna je njihova obuka i popunjavanje obrazca6. Moje pitanja su:

1. da li mu zadruga ili firma kod koje radi obezbedjuje LZS
2. Ako je rad na visini /orezivanje drveca/ ko ga osposobljava za taj rad na visini
3. Ko snosi troskove za obavezan lekarski pregled
4. Sta u slucaju povrede.ko popunjava obrazce i obavestava inspekciju

Svaka pomoc mi je dobrodosla, nemam iskustva sa omladinskim i studentskim zadrugama. Da li se ta pitanja resavaju ugovorom sa zadrugom ili ne.
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon May 27, 2013 11:01 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Sonja,

Ova pitanja je svakako najbolje rešiti ugovorom sa zadrugom. Ako veæ niste, uobièajeno je, ali ne i obavezno da SLZ, obuke i lekarske preglede obezbeðuje poslodavac koji angažuje zaposlene, a izveštaj o povredi popunjava i prijavljuje zadruga.

Bilo bi dobro da se i druge kolege, koje imaju iskustva u angažovanju zaposlenih preko zadruge, ukljuèe i podele svoja iskustva.

Pozdrav.
View user's profile Send private message
galamic
Posted: Mon May 27, 2013 22:01 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Poštovani,
u ovoj stvarfi potrebno je poæi od definisanih nadležnosti uèesnika: posrednik - zadruga, ''poslodavac'' - koji angažuje lica preko zadruge, angažovani radnik - ''zaposleni''.

Zaštitu zdravlja i bezbednost na radu obezbeðuje ''poslodavac''...

Prava iz radnog odnosa, pa time i zaštitu zdravlja i bezbednost na radu imaju svi zaposleni i sva druga lica...

Bezbednost i zdravlje na radu obezbeðuje poslodavac.

Pitanje za razmišljanje je kakav status ima ''lice'' koje posao dobije preko posredovanja zadruge, kod poslodavca i ko osigurava to lice u vreme rada.

Prijavu o povredi na radu, izveštaj o povreðivanju sa obaveznom dokumentacijom i sve što je vezano za konkretrnu ''povredu na radu'', ispunjava ''poslodavac'', koji angažuje lice preko zadruge i kod koga se obavlja rad, jer se povreda dešava kod poslodavca u vršenju njegove delatnosti a ne zadruge...

Konkretna pojava se veè dešava kod dela poslodavaca pri èemu kod dela uèesnika u postupku (...Inspekcije rada..) ima nejasnih detalja kod dela poslodavaca i zadruge oko nadležnosti i popunjavanja prijave i drugih radnji oko povrede na radu.
View user's profile Send private message Send e-mail
Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue May 28, 2013 09:49 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
galamic wrote:
Prijavu o povredi na radu, izveštaj o povreðivanju sa obaveznom dokumentacijom i sve što je vezano za konkretrnu ''povredu na radu'', ispunjava ''poslodavac'', koji angažuje lice preko zadruge i kod koga se obavlja rad, jer se povreda dešava kod poslodavca u vršenju njegove delatnosti a ne zadruge...


Poštovani kolega,

Ne slažem se sa Vama. Zaposleni ima ugovor o radu sa zadrugom i preko zadruge ostvaruje prava na naknadu zarade i penzijsko i invalidsko osiguranje, a ne preko poslodavca kod koga obavlja delatnost. U skladu sa tim bi zadruga trebala da izda izveštaj o povredi na radu, a ne poslodavac kod kojeg radi...

Ovo svakako jeste tema u kojoj ima puno nedefinisanih stvari i o kojoj treba dobro razmisliti. Najbitnije je zaposlenom ne uskratiti prava koja mu pripadaju.

Pozdrav.
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Tue May 28, 2013 13:51 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Tema je zaista SPECIFIÈNA.
Nigde nije do kraja definisano šta je èija nadležnost, kada su u pitanju "zadrugari" (odnosnno ja nemam informaciju da je to negde definisano). To je Ugovor izmeðu Zadruge-Zadrugara-Poslodavca, i nisu svi sluèajevi isti. Obièno se prvo potpisuje ugovor izmeðu zadruge i zadrugara (o pristupanju zadruzi) a potom se potpisuje ugovor izmeðu zadruge i poslodavca (za obavljanje jednog ili više poslova) i na kraju ugovor izmeðu zadrugara i poslodavca (ponekad se potpisuje trojni ugovor izmeðu svih uèesnika, koji je po meni najprihvatljiviji).
Tim ugovorima (ili ugovorom) potrebno je da se definiše oblast BIZNR i da se kroz njih precizira šta je èija obaveza. Male su šanse da æe se zadruga prihvatiti obaveze izdavanja Izveštaja o povredi na radu (podstimo se da neko, a to je poslodavac, treba da ima procenu rizika za konkretne poslove, takoðe on zna koje je poslove zadrugar obavljao u trenutku povrede, on mu je dao konkretne zdatke, i njegova su sretstva-oprema za rad). Taèno je da zadruga reguliše prava iz zdravstvenog i penzionog osiguranja za konkretnog zadrugara, ali s'druge strane poslodavc (što se definiše ugovorom izmeðu zadruge i poslodavca) uplaæuje sva potrebna sredstva za ostvarivanje tih prava.
Znaèi zadruga u svemu doðe samo kao posrednik (po meni to je slièno kao u sluèaju zasnivanju radnog odnosa preko Nacionalne služba za zapošljavanje, sa razlikom što te nakon zapošljavanja NSZ "skida" sa evidencije). Confused
View user's profile Send private message
galamic
Posted: Tue May 28, 2013 18:39 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Poštovane koleginice i kolege,
svaka struèna informacija o navedenoj oblasti i konkretnom pitanju, naravno utemeljena na odredbama važeæih propisa bi dobro došla.

Za poèetak može se pogledati jedan od modela i saveta po pitanju rada preko omladinskih zadruga..., koji nije propis ali daje smernice kufa iæi...

Sajt: UPRAVUSI! ONLINE

Pozdrav i uživajte!
View user's profile Send private message Send e-mail
Role80
Posted: Fri Mar 31, 2017 14:23 Reply with quote
Joined: 01 Nov 2016 Posts: 9
Poštovane kolege,

Da li imamo konaèno rešenje oko neophodne dokumentacije zaposlenih u omladinskim zadrugama? Ko je njihov poslodavac, ko izdaje Izvestaje o povredi na radu i sl...?

U skladu sa ovim, dostavljam sledece:

OMLADINSKA ZADRUGA KAO POSLODAVAC ZA LICA KOJA OBAVLJAJU PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
èlan 11
Omladinske zadruge se u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju smatraju poslodavcem za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga a imaju navršenih 26 godina, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju
"U skladu sa èlanom 197. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon) poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zakljuèi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:
1) nezaposlenim licem;
2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme - do punog radnog vremena;
3) korisnikom starosne penzije.
Ugovor iz stava 1. ovog èlana zakljuèuje se u pisanom obliku.
U èlanu 198. Zakona propisano je da poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zakljuèi ugovor sa licem koje je èlan omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama.

Poslodavac, u smislu èlana 5. stav 2. Zakona, jeste domaæe, odnosno strano pravno ili fizièko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica.
Imajuæi u vidu navedeno, poslodavac je domaæe, odnosno strano pravno ili fizièko lice kod koga je èlan omladinske ili studentske zadruge angažovan po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Odredbom èlana 11. taèka 10) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), propisano je da se omladinske zadruge u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga a imaju navršenih 26 godina, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju.

Prema èlanu 132. stav 1. taèka 1) podtaè. (2) i (5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, poslodavac je podnosilac prijave podataka za matiènu evidenciju Republièkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno prijave na osiguranje i odjave osiguranja (obrazac M), kao i prijave o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade.

Prema odredbi èlana 16. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklaðeni din. izn., 8/2013 - usklaðeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklaðeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklaðeni din. izn.), osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavce je ugovorena naknada po tom osnovu. Odredbom èlana 51. stav 1. navedenog zakona, propisano je da je obveznik obraèunavanja i plaæanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu za zaposlene, izabrana, imenovana i postavljena lica i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove poslodavac, a prema stavu 2. ovog èlana poslodavac je dužan da doprinose iz stava 1. ovog èlana obraèuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja. Takoðe, saglasno odredbi èlana 64. navedenog zakona, obveznici doprinosa ne mogu biti osloboðeni obaveze obraèunavanja i plaæanja doprinosa."

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja, br. 011-00-438/2015-02 od 27.5.2015. godine)

Ukoliko neko ima slicnih iskustava i bliza mu je ova tematika, zamolio bih za komentare.

Pozdrav.
View user's profile Send private message
galamic
Posted: Sat Apr 01, 2017 08:10 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
KAKO SE ZAKLJUÈUJE UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA PREKO OMLADINSKIH I STUDENTSKIH ZADRUGA?

U èlanu 125. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 70/2001 i 73/2001) propisano je da poslodavac može, za obavljanje privremenih i povremenih poslova iz èlana 124. ovog zakona, da zakljuèi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa licem koje je èlan omladinske ili studentske zadruge.

Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova poslodavac zakljuèuje neposredno sa èlanom omladinske ili studentske zadruge. Po našem mišljenju nema smetnji da kao treæi potpisnik tog ugovora bude omladinska, odnosno studentska zadruga.

Prema èlanu 159. stav 1. taèka 1) Zakona o radu, poslodavcu koji sa zaposlenim nije zakljuèio ugovor o radu ili drugi ugovor u smislu ovog zakona (što znaèi i ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova), inspektor rada može da izrekne zabranu obavljanja delatnosti do otklanjanja nepravilnosti. To znaèi da je poslodavac odgovoran ako sa èlanom omladinske ili studentske zadruge nije zakljuèio ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova. U ovom sluèaju inspektor rada može da poslodavcu izrekne zabranu obavljanja delatnosti do otklanjanja nepravilnosti.

Ukoliko bi se prihvatilo da se ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zakljuèuje sa omladinskom ili studentskom zadrugom, postavlja se pitanje primene èlana 159. Zakona o radu i odgovornosti poslodavca u ovom sluèaju.

(Mišljenje Ministarstva za rad i zapošljavanje Republike Srbije, broj: 011-00-223/2001-02 od 26.1.2002
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Sat Apr 01, 2017 08:16 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
U nastavku je još informacija o aktuelnoj temi:

Nešto o pravima i obavezama ugovaraèa >>....( -generlni ugovor ) opiuje sve detalje sporazuma

-Odredbom èlana 198. Zakona o radu data je moguænost poslodacu da može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zakljuèi ugovor sa licem koje je èlan omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina...(pogledaj pojedinacni ugovor )
-Poslodavac može radno da angažuje zadrugara omladinske, odnosno studentske zadruge, pod uslovom da ima uput od zadruge za rad kod poslodavca ili se zakljuèuje ugovor izmeðu zadruge i poslodavca kojim se utvrðuju obaveze, prava i uslovi rada èlana zadruge.
-Poslodavac i zadruga samostalno se opredeljulju da li æe pre upuæivanja omladinca na rad kod poslodavca zakljuljiti ugovor ili æe zadruga samo dati uput. Bez obzira koji je akt osnov za radno angažovanje, isti mora da sadrži osnovne elemente ugovora, obaveze i prava poslodavca i zadrugara i uslove rada koje je poslodavac dužan da obezbedi zadrugaru za vreme radnog angažovanja.

Važno obaveštenje - za poslodavce...obavezna evidencija za obrazac PPP PD od 01.01.2014 god..>>>
Obaveze Poslodavca, gde zadrugar radi;
-da zakljuèi pojedinacni ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom,
-da evidentira radni uèinak radnika na ( obrascu uputa ) ili grupnom obracunskom listu
i da uplati ugovorenu cenu rada zadruzi,koja je isplatilac zarade,
-da rukovodi procesom rada i vrši neposredni nadzor nad radnicima u svom radnom okruženju,
-da obezbedi opremu i sredstva za rad i mere zaštite na radu u skladu sa zakonom,
-da poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa,
- da poštuje minimalne osnovice zarade na koje se plaæaju soc.doprinosi.. (pregled min.osnovice zrade),

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), za bezbednost na radu odgovoran je poslodavac u èijem radnom okruženju se radovi izvode, koji je po zakonu obavezan da preduzme sve mere radi obezbeðenja i zaštite života i zdravlja zaposlenih.
U sluèaju povrede na radu, povrednu listu popunjava poslodavac-rukovodilac, kod koga se povreda dogodila. (izvestaj o povredi)

Poslodavac zadruzi uplaæuje naknadu za rad u bruto iznosu (po cenovniku zadruge ) i taj iznos predstavlja prihod zadruge i zadrugara. Iz ostvarenog bruto prihoda koji pripada zadrugaru, zadruga obraèunava i uplaæuje zakonske obaveze i to: porez na dohodak graðana, doprinose za socijalno osiguranje i obraèunava neto iznos za isplatu zadrugaru.

Sredstva ostvarena radom zadrugara, koja poslodavac uplaæuje zadruzi u bruto iznosu sastoje se od:
1)neto zarade, odnosno naknade za rad zadrugara,
2) sredstva za troškove poslovanja i druge zajednièke potrebe (èlanski doprinos)
3) sredstva za plaæanje poreza, doprinosa i drugih javnih obaveza.

Obaveze zadruge koja upuæuje zadrugara je :
-da vrši selekciju i regrutovanje kandidata po zahtevu korisnika-naruèioca,
-da oglasava potrebe za kadrovima,vrši razgovor sa kandidatima i testiranje, po potrebi...
-da vodi knjigu zadrugara, i da je trajno èuva,
-da sastavlja raèune za izvršene usluge zadrugara, (izlazne fakture),
-da vršsi isplatu naknade za rad zadrugaru i obraèun zakonskih obustava ,
-obraèun i uplata poreza na dohodak graðana, podnosi poreske prijave,
-da vrsi plaæanje socijalnih doprinosa u skladu sa Zakonom,
-da vrši prijavu i odjavu zadrugara na obavezno osiguranje kod državnih fondova,
- da vodi pdv evidenciju poresku...,,
-da vodi radne i evidencije zarade, podnosi poreske prijave,
-da izdaje potvrde o ostvarenom stažu osiguranja kod nadležnog fonda PIO, podnosi M-4 obrazac
o uplaæenom stažu osiguranja za radno angažovane zadrugare,
- da vrši pravno zastupanje zadrugara u spornim potraživanjima, kod zakljuèenja poslovnih ugovora i kreiranje poslovnih ponuda prema poslodavcima,
- i druge knjigovodstvene evidencije …

Prava zadrugara za vreme rada,
-pravo na naknadu za rad i dr. troškove u vezi sa radom,
-pravo na zaštitu na radu ,
-pravo na obavezno socijalno osiguranje za sluèaj povrede na radu ili profesionalnog oboljelja.
-pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu uplaæenih doprinosa, odnosno penzijski staž za lica koja nisu na školovanju ili su starija od 26 godina i koja se prijavljuju na obavezno soc. osiguranje, od strane zadruge, za period proveden na radu.

-Obavljanje poslova preko omladinske zadruge je rad van radnog odnosa, pa se time prava zadrugara ne mogu u svemu poistovetiti sa svim pravima radnika zaposlenih u radnom odnosu.
Socijalno osiguranje za lica na školovanju do navrsenih 26 god.
Lica koja obavljalju privremene i povremene poslove preko omladinske ili studentske zadruge imaju pravo na osiguranje za sluèaj povrede na radu i profesionalnog oboljelja, odnosno prava za sluèaj invalidnosti i telesnog ošteæenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešæu (èlan 4. stav 1. taèka 2) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i (èlan 8. stav 1. taèka 11) Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ukoliko doðe do povrede ili invalidnosti, ova lica mogu ostvariti prava koja pripadaju osiguraniku po osnovu preostale radne sposobnosti, a po osnovu telesnog ošteæenja pravo na novèanu naknadu.
Osnovicu na koju se plaæa doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje èini ugovorena naknada po stopi od 4% za PIO i 2% za zdravstveno osiguranje za sluèaj povrede na radu i profesionalnog oboljelja.(za studente i lica na školovanju do 26 god.starosti)
Porez na dohodak graðana za uèenike i studente:
Na prihod koji ostvari èlan zadruge plaæa se (èlan 85. Zakona o porezu na dohodak graðana):
-porez na druge prihode po stopi od 20%
-osnovica za obraèun poreza je bruto prihod umanjen za normirane troškove ( 20%)
-obraèunati porez se umanjuje za 40%.
Za lica koja nisu na školovanju ili su starija od 26godina (nezaposleni), plaæaju se doprinosi po sledeæim stopama; ’’za PIO 24% i zdravstvo 12.30% i nezaposlenost 1.5%, od svake ugovorene bruto osnovice, a vreme provedeno na radu im se raèuna u penzijski staz.
Porez na dohodak graðana po stopi od 10% na bruto osnovicu zarade nezaposlenih osiguranika, koji nisu na školovanju ili su stariji od 26 god. (posle izmene stope od 30 maja 2013 g.)

• Da li omladinska zadruga ima obavezu obraèunavanja PDV po nekom osnovu?
Omladinska zadruga ako je registrovana kao poreski obveznik od 1.01.2005. godine treba da obraèunava PDV na èlanski doprinos (proviziju zadruge)
Zadruga naplaæuje celokupan buto iznos, ali u poresku osnovicu za PDV, u skladu sa èlanom 17. stav 3. taèka 2. zakona, ne ulazi ostvarena neto zarada i obaveze za poreze i doprinose koje zadruga plaæa u ime i za raèun zadrugara u korist javnih prihoda. (mišljenje ministarstva , tumaèenje utvrðivanja osnovice za PDV)..>>

I na kraju, odnosno poèetku: Ako bilo ko ima još nekih nedoumica na navedenu temu, doðite kod nas u Tehpro u Železniku ili na savetovanje 25.aprila na Toplièin venac u hotel Palas, pa da zajedno otvorimo temu, uokvirimo oblast i donesemo neke praktiène zakljuèke kako raditi i šta je naša obaveza kao struènih lica za BZR kod poslodavca ili za posledavca u sluèajevima angažovanja zadrugara i zaštite njihovih prava u delu BZR.

Pozdrav.
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Sat Apr 01, 2017 08:28 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Evo i na ovom mestu informacija o èemu se radi, Savetovanje, a plan realizacije je na forumu u delu Najave:

XI SAVETOVANJE U OBLASTI BZR
Tema: Praktièna pitanja primene novih propisa u oblasti BZR
Vreme: 25. 04. 2017. godine, od 10 – 16 èasova,
Mesto: Beograd, PALAS Hotel, Toplièin Venac 23

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o, organizuje XI savetovanje o aktuelnim problemima BZR u Srbiji. I ove godine savetovanje organizujemo uz struènu podršku i uèešæe Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja.
Krajem prošle i poèetkom ove godine otpoèela je primena nekoliko novih propisa u oblasti BZR. Svi oni zahtevaju od poslodavaca revidiranje postojeæih i primenu èitavog niza novih preventivnih mera za BZR. Tehpro naložene mere veæ implementira kod velikog broja poslodavaca za koje vodimo struène poslove BZR. U prilici smo da svoja bogata iskustva podelimo sa vama.

Zato, pozivamo Vas da nam se pridružite na struènom savetovanju na temu: Praktièna pitanja primene novih propisa u oblasti BZR, na kojem æe se raspravljati o naèinima praktiène realizacija obaveza koje nalažu:
• Pravilnik o naèinu pružanja prve pomoæi, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeðeni na radnom mestu, naèinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoæi
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoæe, porodilјe i zaposlene koja doji dete,
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih i
• Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišæenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti.
Cilj savetovanja: osposobiti struèna lica za BZR i nadležne rukovodioce za realizaciju naloženih mera i unapreðenje prakse bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca.
Ciljne grupe: Savetovanje je namenjeno svima koji se neposredno bave problemima BZR, a naroèito poslodavcima koji sami obavljaju struène poslove BZR, struènim licima za BZR, drugim nadležnim rukovodiocima kod poslodavaca, specijalistima medicine rada, predstavnicima sindikata i odbora za BZR i dr.
Naèin realizacije: eksperti, struèna lica i sudski veštaci za BZR i specijalisti medicine rada iz Tehpro æe prezentovati osnovne zahteve regulative, predložiti moguæe naèine realizacije svih obaveza i izložiti iskustva u praktiènoj primeni navedenih pravilnika kod poslodavaca. U drugom delu, kroz panel diskusija uvodnièari æe odgovarati na pitanja uèesnika.
Doðite da sa nama podelite sasvim praktièna iskustva i dobijete instrukcije kako da realizujete zahteve iz novih propisa.
Kotizacija po uèesniku: kotizacija sa uraèunatim PDV-om iznosi 14.400,00 dinara i ukljuèuje prezentovane PowePoint prezentacije, strukturu i obrasce za dodatnu procenu rizika, forme i strukturu posebnih uputstava, obaveštenja i instrukcija i drugih neophodnih dokumenata u elektronskoj formi, kafe-pauzu i zajednièki ruèak na kraju savetovanja.
Prijava za uèešæe: Prijave možete poslati u slobodnoj formi, na jednu od naših adresa. Na osnovu prijave, dostaviæemo Vam predraèun za uplatu kotizacije.
Kontakt osoba: Vesna Papak, tel. 011/2580-785; 011/6580-795 i 062/808-1706, e-mail adresa: vesna.papak@tehpro.rs
View user's profile Send private message Send e-mail
Nikola Simiæ
Posted: Tue Aug 15, 2017 15:31 Reply with quote
Joined: 09 Dec 2013 Posts: 16
"Poslodavac koji je za obavljanje svojih poslova, na osnovu ugovora sa zadrugom, angažovao zadrugara dužan je da za tog zadrugara obezbedi propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu kao i da, kada se dogodi povreda na radnom mestu, prijavi svaku povredu na radu

"Odredbom èlana 4. taèka 1) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dalje: Zakon) propisano je da zaposleni jeste domaæe ili strano fizièko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, kao i lice koje po bilo kom osnovu obavlja rad ili se osposobljava za rad kod poslodavca, osim lica koje je u radnom odnosu kod poslodavca radi obavljanja poslova kuænog pomoænog osoblja.

Odredbom èlana 50. stav 1. Zakona propisano je da je poslodavac dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 èasa od nastanka, usmeno i u pismenoj formi prijavi nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove svaku smrtnu, kolektivnu ili tešku povredu na radu, povredu na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Odredbom èlana 51. Zakona propisano je da Izveštaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom koji se dogode na radnom mestu, poslodavac dostavlja zaposlenom koji je pretrpeo povredu, odnosno oboljenje i organizacijama nadležnim za zdravstvo i penzijsko i invalidsko osiguranje.

Sadržaj i naèin izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom propisan je Pravilnikom o sadržaju i naèinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006 i 84/2006 - ispr. - dalje: Pravilnik).

Odredbom èlana 198. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) propisano je da poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zakljuèi ugovor sa licem koje je èlan omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina.

Radno angažovanje èlanova omladinske ili studentske zadruge po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova, vrši se "posredovanjem" omladinske, odnosno studentske zadruge èiji je èlan omladinac. Pre stupanja zadrugara na rad kod poslodavca, zadruga i poslodavac zakljuèuju ugovor, a zadrugar se upuæuje na rad putem uputa - ugovora.

Odredbom èlana 37. Opštih pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva ("Sl. list SRJ", br. 20/98 i 7/2000 - odluka SUS, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 47/2010 - dalje: Opšta pravila) propisano je da poslodavac obezbeðuje zadrugaru odgovarajuæe uslove za rad i sredstva i mere zaštite na radu, u skladu sa odredbama Zakona i zakljuèenim ugovorom.

Odredbom èlana 38. stav 1. Opštih pravila propisano je da poslodavac ne može rasporediti zadrugara na poslove suprotno propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i pre zakljuèivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Odredbom èlana 39. stav 1. Opštih pravila propisano je da u sluèaju povrede na radu, radno angažovano lice od strane zadruge ostvaruje odgovarajuæa prava ili naknade po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, po osnovu polise osiguranja, na osnovu ugovora sa poslodavcem ili po osnovu osiguranja i zaštite obezbeðene na drugi naèin.

Odredbom èlana 40. stav 1. Opštih pravila propisano je da zadruga, zakljuèuje ugovor sa poslodavcem koji sadrži naroèito: predmet ugovora, naèin izvršenja posla, elemente obraèuna naknade zarade, rokove i naèin plaæanja, uslove rada, zaštitu na radu, naknadu štete i druga prava i obaveze poslodavca, zadruge i zadrugara.

Shodno prethodno navedenom, poslodavac koji je za obavljanje svojih poslova, na osnovu ugovora sa zadrugom, angažovao zadrugara dužan je da za tog zadrugara obezbedi propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom kao i da, kada se dogodi povreda na radnom mestu, prijavi svaku povredu na radu na naèin utvrðen Pravilnikom, odnosno dužan je da popuni i izda Izveštaj o povredi na radu Obrazac 1 na naèin utvrðen navedenim pravilnikom."(Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-00029/2012-01 od 5.9.2012. godine) "
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum